De inhoud van deze workshop is inmiddels geïntegreerd in de opleiding Systemisch Werken & Coachen.

Systemisch Coachen en begeleiden

Systemische coaching en begeleiding houdt voor De Roestenburgh in dat verder gegaan wordt dan bij de reguliere coaching. Niet alleen de gevolgen of de uiterlijke gedragskenmerken worden in ogenschouw genomen. Er wordt daarnaast ook gezocht naar de oorzaak, naar de bron van een verstoring. Dieper kijken dan gewoonlijk dus. Dit dieper gaan is noodzakelijk om degene die begeleid wordt handvatten te laten ontdekken om structureel en daardoor duurzaam een veranderingsproces in gang te zetten.

Om die reden biedt De Roestenburgh de achtdaagse Opleiding Systemisch Werken & Coachen aan. Maar omdat niet iedereen deze Opleiding wil of kan volgen, bieden wij een workshop van één dag aan waarin Holistische & Systemische basisuitgangspunten in hoofdlijnen worden besproken en waarin uitgebreid aandacht besteed wordt aan de werkvorm Voice Dialogue.

Wat is Voice Dialogue?

Voice Dialogue is een werkvorm die in de Verenigde Staten ontwikkeld is en gebaseerd is op het uitgangspunt dat elk mens uit een aantal persoonlijkheden of ‘ikken’ bestaat. Deze werkvorm maakt het mogelijk met de afzonderlijke energieën in gesprek te gaan. Dit met als doel inzicht te krijgen in de onder- of oververtegenwoordiging van één of meerdere energieën. Structurele over- of ondervertegenwoordiging gaat altijd gepaard met nadelige effecten op iemands functioneren.

Voor meer informatie, of inschrijven, kunt u bellen of een email sturen.

Voice Dialogue

Holistisch mensbeeld

De Roestenburgh werkt vanuit een holistisch mensbeeld. Dat wil zeggen dat een mens uit meer bestaat dan alleen een verstand en een lichaam. Er is een derde on(be)grijpbaar deel. Voor De Roestenburgh is dát deel het meest belangrijke deel van een mens. Helaas wordt dit deel in de maatschappij vaak niet herkend of erkend. Ook dit derde deel, wat wij de ziel noemen, kan echter net zoals een verstand of een lichaam uit balans raken. Maar het is onmogelijk naar een verstoring te kijken, als het deel waarin de verstoring zich bevindt niet herkend wordt.

Systemische kijk

Een tweede basis waarop De Roestenburgh haar diensten aanbiedt, is het systemisch gedachtegoed. Hierbij is uitgangspunt dat zodra er twee of meer mensen bij elkaar zijn, er sprake is van een systeem. En in elk systeem zijn een aantal basisprincipes van kracht. Deze krachten spelen op onbewust niveau, maar hebben een grote invloed op het functioneren van het systeem en de leden daarvan.

Innerlijke energieën

Elk mens bestaat uit een ontelbaar aantal energieën. De uiting van deze energieën vormen samen je persoonlijkheid. Elk mens beschikt over hetzelfde arsenaal aan energieën, maar niet elk mens zet ze op dezelfde manier in. Dat maakt ieder mens dus uniek!

Meestal heb je echter nog geen inzicht in deze energieën en kun je er dan ook niet bewust mee omgaan. Soms ontwikkelen één of meer energieën zich daardoor overmatig of juist niet, vaak als gevolg van omgevingsfactoren. Dat kan gevolgen hebben voor iemands functioneren. Iemand kan totaal uit balans raken. Omdat het echter niet gaat om een disbalans op verstandelijk of lichamelijk niveau, wordt in de reguliere zorg de oorzaak van de verstoring niet gevonden. Een energieverstoring bevindt zich namelijk in dat deel van de mens dat niet verstandelijk te (be)grijpen is.

 Systemisch Coachen & Voice Dialogue

Het is erg mooi dat er methodes zijn die zeer bruikbaar zijn bij het kijken naar (energie)verstoringen. Op de eerste plaats is dat een systemische benadering. Daarnaast Voice Dialogue. Dit is een liefdevolle, eenvoudige en zeer heilzame manier van kijken naar jezelf en andere mensen. Deze werkvorm is in Amerika ontstaan en is ontwikkeld door Hal en Sidra Stone. Voice Dialogue is volledig gebaseerd op het eerder beschreven uitgangspunt dat elk mens uit een ontelbaar aantal energieën bestaat.

De Roestenburgh biedt een ééndaagse workshop aan, waarin je kennis maakt met zowel systemische begeleiding als met Voice Dialogue. De workshop is géén theoretische, psychologische of wetenschappelijke verhandeling. Zoals bij alle diensten die De Roestenburgh biedt, gaat het om inzicht en om praktische toepasbaarheid. Voor jezelf én voor anderen.

Voice Dialogue

Hoe ziet de workshop eruit?

De workshop duurt één dag en start om 9.30 uur. Je bent vanaf 9.00 uur welkom. Dan staan koffie en thee voor je klaar. Het einde van de workshop is mede afhankelijk van de energie in de groep en ligt tussen 16.30 en 17.00 uur. Vóór en na de middag is er een pauze. Rond het middaguur wordt er voor een lekkere verantwoorde lunch gezorgd.

In hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit :

  • Welkom
  • Praktische informatie en verwachtingsmanagement
  • Hoofdlijnen holistisch mensbeeld en systemisch gedachtegoed
  • Menselijke ontwikkeling; ontstaan van een persoonlijkheid
  • Voice Dialogue achtergronden
  • Voice Dialogue praktijk en oefenen
  • Losse eindjes

Tot slot

Holistisch en systemisch in het leven staan en kijken naar innerlijke energieën bij jezelf en anderen vergt moed. Moed om buiten de bestaande paden te gaan en uit je comfortzone te stappen. Om eens los te komen van wetenschappelijke modellen of theorieën. Het gaat over breder kijken. Niet alleen met je verstand kijken, maar zeker vanuit je intuïtie. Op basis van een goed contact met jezelf, kijken naar de ander. Niet naar een onderdeel van die ander, maar naar de totale mens.

Meer weten over onze aanpak?

Ben je benieuwd naar aanpak van De Roestenburgh en ben je op zoek naar een weg die je in staat stelt je blikveld blijvend te verruimen? Neem dan contact op voor een persoonlijke toelichting. Natuurlijk ben je ook van harte welkom in De Roestenburgh om over de aanpak te praten!