Holistische, intuïtieve en systemische coaching & begeleiding : inzetten vitamine HBS

Verwonder je over het inzicht en de kracht, die in jezelf aanwezig blijken te zijn

Holistische en systemische coaching is het begeleiden van mensen door samen met hen te kijken naar de situatie waarin ze zich bevinden en de problemen die zich daarin voor doen. Door te onderzoeken van wat werkelijk speelt. Samen wordt op een andere manier naar de situatie gekeken. Wij kijken niet alleen naar de problemen. Een probleem is immers altijd ergens een gevolg ergens van. We kijken door een andere bril naar de problemen en gaan we op zoek naar de oorzaak. Samengevat: deze vorm van coaching is een gezamenlijke zoektocht naar de bron.

Wat is de kracht van deze vorm van coaching ?

Een holistisch en systemisch begeleider ziet de mens als één geheel, bestaande uit verschillende delen. Lichaam, verstand en een ongrijpbaar deel. Je wezen, je innerlijke kern of je Ziel. Een mens is dus meer dan een lichaam en een verstand. Met een knipoog noemen wij onze benadering het toepassen van de “VITAMINE HBS”. De H staat voor Holistisch, de B voor Boeddhistisch en de S voor de uitgangsunten van het Systemisch Werken. Deze vitamine bevindt zich van nature in elk mens. Helaas is in de loop der tijden het contact met deze belangrijkste vitamine verloren gegaan. Een juiste balans tussen al deze onderdelen vormt de basis voor een gelukkig en zinvol leven. Een leven waarin je in staat bent zowel privé als professioneel optimaal te functioneren. En daar nog  plezier aan te beleven ook.

Wat is het verschil tussen intuïtieve HBS begeleiding en gebruikelijke coaching ?

 • HBS coaching gaat verder én dieper dan reguliere coaching
 • Er wordt gezocht naar de oorzaken van de problemen én gekeken wat er aan die oorzaken te doen is. Als er aan die oorzaken niets (meer) te doen is, onderzoeken we wat jij nodig hebt om dit ten diepste te aanvaarden
 • Het is méér dan een verstandelijke benadering
 • Je komt weer in contact met je intuïtie. Met je innerlijke wijsheid
 • De verantwoordelijkheid blijft bij jou, bij de klant
 • Begeleider en klant zijn evenwaardige gesprekspartners
 • Je gaat gegarandeerd inzichten opdoen. Waarbij het je écht gaat helpen als je jouw inzichten ook werkelijk gaat toepassen. Daar ga jij over, Helemaal niemand anders. Dus ook de begeleider/coach niet
 • HBS begeleiding werkt zeer snel. In een beperkt aantal bijeenkomsten kun je – als jij daarvoor kiest – grote stappen zetten naar een leven dat rustiger is. Zo vind je de balans in jezelf terug.
Coaching

Holistische coaching gaat verder dan reguliere coaching

Veel mensen staan verstandelijk in het leven. Dat is iets anders dan verstandig in het leven staan.  Keuzes en besluiten worden voor het grootste deel gebaseerd op verstand, ratio en denken. Daar lijkt weinig mis mee, maar wel is hierdoor een deel van ons mens-zijn naar de achtergrond verdwenen. Al denkend en redenerend proberen we problemen op te lossen. En we proberen volledige regie over ons leven te organiseren. Iedereen die dit leest zal zo nu en dan ervaren hebben dat de realiteit is dat je niet zo veel regie over je leven hebt….als je wellicht zou willen.  Als regie nemen niet lukt en er problemen ontstaan, ontstaat vaak een patroon van in cirkels denken. Die cirkels draaien meestal rond de oplossing. Het antwoord wordt meestal buiten iemand zelf gezocht, terwijl het juiste antwoord altijd van binnen te vinden is. In het ongrijpbare deel. Dat klinkt misschien zweverig, maar dat is het niet. Door ook aandacht te besteden aan het ongrijpbare deel, komen zaken uit je onbewuste naar boven. Er ontstaat inzicht. En op basis van dit inzicht, kun je bewust besluiten actie te ondernemen.

Binnen onze begeleiding gebruiken we reguliere coachmethodieken en kijken we vanuit een ‘Vitamine HBS’ invalshoek. Daarnaast gebruik ik werkvormen zoals visualisatie, Voice-Dialogue, EFT, meditatie, elementen uit de Boeddhistische levensbeschouwing en systeemopstellingen. Welke werkvorm op welk moment igezet wordt, is vooraf nooit aan te geven. Dat zou ook geen recht doen aan dat wat in het nu van een gesprek of een bijeenkomst ontstaat. Onderdeel van onze missie is immers het bieden van ruimte. Letterlijk én figuurlijk.

Je komt weer in contact met je intuïtie

Ik ondersteun je bij het opnieuw contact maken met je intuïtie. Met je ongrijpbare deel dus. Met het vinden van een goede balans tussen de verschillende onderdelen. Zodat je niet alleen vanuit je verstand met een probleem aan de slag gaat, maar met alles dat jij als uniek mens in je hebt.

De verantwoordelijkheid blijft bij klant

Wat ik niet kan, mag en dus ook niet zal doen, is komen met een pasklare oplossing voor jouw probleem. Ik ben immers geen adviseur! En wie ben ik om jou te vertellen wat jij moet doen? Ik wil je helpen een weg te zoeken om je probleem op te lossen. Door anders naar je probleem te kijken, met jou op zoek te gaan naar de bron en je uit te nodigen anders naar dat wat is, te kijken.

Begeleider en klant zijn evenwaardige gesprekspartners

Om misverstanden te voorkomen, ik ben géén coach die anderen vertelt wat ze moeten doen. En ook niet hóe ze iets moeten doen. Zoals coaches in de sport dat vaak doen. Daarom geef ik ook de voorkeur aan het woord begeleider. Ik fungeer als klankbord. Als een evenwaardige gespreks- en sparringspartner, die de ander uitnodigt anders naar de situatie te kijken.

HBS begeleider/coach is een klankbord, een spiegel

Ik fungeer als een klankbord. Waardoor je de dingen anders gaat zien. Je krijgt een andere kijk. Zoals je bijvoorbeeld in een spiegel ziet dat je haar niet goed zit. De spiegel zorgt er niet voor dat je haar niet goed zit. Een spiegel heeft daar nul invloed op. De spiegel maakt het slechts mogelijk dat je zelf ziet dat je haar zo zit. De spiegel vindt ook niets van dat haar en heeft er ook geen oordeel over. Het zit niet goed en het zit niet slecht: het zit zoals het zit! Die spiegel kan jouw haar ook niet op orde brengen zoals jij dat wilt. Dat kun jij alleen zelf. Als je dan ziet hoe je haar zit en je bent er niet tevreden over, dan kun je daar zelf iets aan doen.

Spiegel

Holistische en systemische coaching biedt groei en ontwikkeling door inzicht

Holistische- en systemische begeleiding leidt tot kennis en ontwikkeling door inzicht. Door op een andere manier naar een situatie te kijken, zie je de situatie ook op verschillende manieren. Je gaat situaties bewuster en ruimer zien en er ontstaat inzicht. Op basis van dit inzicht wordt ook duidelijk wat je zelf aan de situatie kunt doen. Het wordt ook duidelijk wat jij niet kunt veranderen. In die zaken hoef je dus geen energie meer te steken. Zodat energie over blijft om actie te ondernemen bij alles waar je wél invloed op hebt.

Rouwverwerking en omgaan met verlies

Een bijzondere vorm van holistische coaching is de begeleiding bij rouwverwerking. De meeste mensen denken bij rouw of een verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies. In welke vorm dan ook. Waarbij een verlies alles is wat je had, wilde behouden, maar niet meer hebt. Een bijzondere, vaak niet erkende vorm van verlies, is het niet bereikbaar zijn van iets of iemand.

Helaas is niet iedereen in staat zonder hulp een verlies te verwerken. Dan biedt rouwbegeleiding of beter gezegd begeleiding bij rouwverwerking, een uitkomst. De rouwbegeleiding die De Roestenburgh biedt kent een aantal stappen. Een goede verwerking vereist dat al deze stappen bezien, doorlopen en doorleefd worden. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat iemand vastloopt. Samen kijken we naar het verlies en de stappen die je kunt zetten om dit verlies te verwerken. En wel zodanig te verwerken, dat het verlies, het lijden je leven niet langer blokkeert. Om misverstanden te voorkomen: er is géén sprake van een stappenplan dat doorlopen moet worden. Jij bent immers een uniek mens met een uniek verlies. Het gaat om het kijken naar jouw verlies en dat wat nodig is om dat verlies de juiste plek te geven.

Begeleiding na zelfdoding

Eén van de moeilijkst te verwerken verliezen is het overlijden van een naaste als gevolg van zelfdoding. Het verwerken van een natuurlijk overlijden is al erg intens. Het verwerken van een overlijden na suïcide is bijna onmogelijk zelfstandig te verwerken. Zeker als er geen of weinig inzichten in de Vitamine HBS zijn opgedaan. Met name de uitgangspunten van het Systemisch Werken spelen rondom suïcide een zeer grote rol. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat zonder deze inzichten het niet mogelijk is een dergelijk verlies de juiste plek te geven. De Roestenburgh biedt hiervoor dan ook speciale begeleiding.

Coaching, begeleiding omgaan met ziekte

Een vorm die afzonderlijke aandacht verdient, is holistische coaching als begeleiding bij ziekte. Begeleiding op baiss van Vitamine HBS is in eerste instantie niet gericht op het genezen van de ziekte. Hoewel dat in sommige gevallen wel mogelijk is. Het gaat om het aanvaarden van je ziekte en hoe je daar mee om kunt gaan. Het draait om het geven van de juiste plek aan je ziekte. En zoals bij elke soort begeleiding de gezamenlijke zoektocht naar de bron. Daarbij komt dat hoe ziek je ook bent, een deel van je nog steeds gezond is. Met name dat deel, krijgt aandacht.

Begeleiding, coaching stoppen met en begeleiding bij een verslaving

Verslaving, verslaafd zijn, dreigen verslaafd te worden. Een verslaving heeft een geweldige negatieve impact op je leven en op het leven van je omgeving. Misschien heb je al van alles geprobeerd om van je verslaving af te komen of het is de eerste keer dat je er serieus werk van gaat maken. Het maakt niet uit. Onze begeleiding is erop gericht jou te steunen bij het stoppen met je verslaving. Dat lukt je alleen als je de oorzaak van je verslaving gevonden hebt. In onze ogen is een verslaving, het gebruik van middelen of een verslavende manier van handelen, altijd een gevolg. Alleen het gevolg bestrijden, neemt de oorzaak helaas niet weg. Het hoogst haalbare is dan het gebruik of het handelen stoppen.  Dat is op zich al heel mooi. Voor jou en zeker voor je omgeving omdat die dan minder (over)last van jou ervaart. Jij bent echter dan nog steeds verslaafd: alleen het gebruik of het handelen is onderdrukt. Dit omdat élke verslaving an sich een gevolg is. Onze begeleiding richt zich – zoals bij elke begeleiding ook hier – op de bron, op de oorzaak van je verslaving. Om misverstanden te voorkomen: er kan er maar één stoppen met je verslaving…en dat ben JIJ. Jij bent er immers ooit mee begonnen…

 • Individuele begeleiding doordrenkt met opleidingselementen
 • Eén van de vormen van individuele begeleiding die wij bieden is een combinatie van persoonlijke begeleiding en delen uit onze opleidingen. Deze manier van werken is in de praktijk ontstaan, omdat bleek dat mensen sneller, makkelijker en diepgaander inzicht in hun persoonlijke casussen opdoen, als wij deze casussen direct plaatsten binnen de uitgangspunten van de ‘vitamine HBS ‘. Met deze vitamine HBS bedoelen wij een Holistische, Boeddhistische en Systemische kijk op jezelf en de wereld. Deze manier van begeleiden is dus evidence based.

  Verschil met onze ‘normale’ begeleiding :

  Om te beginnen kennen wij geen ‘normale’ begeleiding. Onze begeleiding is altijd uniek en op jou als mens gericht. Dat maakt dat wij ook nooit op
  basis van een plan van aanpak of protocol werken. Ook maken we geen behandelplan en kennen we geen tijdspad. De gesprekken volgen elkaar op in de frequentie die bij jouw groei past en die jij kiest. Ook het aantal gesprekken is aan jou. Wie zijn wij om te bepalen of er nog een gesprek komt? Of wanneer dat gesprek komt en waarover dat gesprek zal gaan?
  De praktijk wijst overigens uit dat het aantal gesprekken zelden of nooit de 10 overstijgt. Dit, omdat de inzichten die tijdens de gesprekken ontstaan, er voor zorgen dat mensen zelfstandig en onafhankelijk hun weg kunnen vervolgen.

  Door het toevoegen van opleidingselementen aan deze duurzame wijze van begeleiden, neemt het inzicht en de diepgang daarvan enorm toe.
  Gevolg van deze vorm is dat er wél een beperkt aantal afspraken nodig is. Er is immers ruimte nodig voor inhoudelijke toelichting. Het maximaal aantal gesprekken dat nodig is, wordt in onderling overleg afgesproken. Het is erg bepalend welke diepgang je wilt bereiken.

  Ben je benieuwd naar deze vorm van individuele begeleiding met een ‘vette plus’? Neem dan gerust contact met ons op.