Vraag & antwoord

Het kan natuurlijk zomaar zijn dat je nog vragen hebt over bepaalde opleidingen of workshops. Op zoek naar een antwoord op jouw vraag? Hieronder zie je de meest gestelde vragen.

Als manager heb je een rol bij het begeleiden en faciliteren van medewerkers. De precieze inhoud van een managersfunctie verschilt erg van organisatie tot organisatie. Naast alle verschillen die er zijn rondom de taakopvatting van een manager, is een zaak die niet ter discussie staat: elke manager werkt met mensen. De opleiding ‘Systemisch Werken & Coachen’ richt zich op de brede omgang met mensen. Veel managers hebben al veel kennis over medewerkers en mensen in het algemeen en over hoe met hen om te gaan. In onze opleiding gaat het niet om kennis van ‘de mens’ maar om het anders kijken naar een mens. In samenvatting: de mens is meer dan een verstand en een lichaam. Er is een derde on(be)grijpbaar deel. Dat deel maakt dat elk mens uniek is.

Daarnaast gaat het in de opleiding om de systemische basisprincipes die – onbewust – in elk team een zeer belangrijke rol spelen. Inzicht in die principes en het kunnen toepassen daarvan, garanderen een diepgaande communicatie met medewerkers. Hierdoor kun je een positievere bijdrage leveren aan een betere samenwerking binnen je team. Als gevolg van die betere samenwerking, stijgen de prestaties van de individuele medewerkers. En daardoor stijgen de resultaten van je team. En jij als manager wordt voor een groot deel verantwoordelijk gehouden voor de resultaten van het team.

Ja dus. De opleiding biedt gegarandeerd een meerwaarde voor jouw functioneren als teammanager.

Bijkomend voordeel is dat je ook als mens zult groeien, bewuster in het leven zult gaan staan en je welzijn zal toenemen.

Voorbereiding en verslaglegging zijn onderwerpen die in de opleidingen uitgebreid aan de orde komen. In de opleidingen gaat het over het holistisch en systemisch kijken naar de wereld en je eigen functioneren. Hieronder valt ook dat je bij alles wat je doet afvraagt wat de reden is dat je iets doet. Dat geldt dus ook voor het voorbereiden van gesprekken en de verslaglegging daarvan.

Het gaat dus niet alleen om de vraag hoe je een gesprek voorbereid maar zeker over de vraag waarom je dat doet. Voor jezelf als begeleider? Ga jij beter functioneren als je een gesprek uitgebreid en inhoudelijk voorbereid? Kan dat überhaupt: een gesprek inhoudelijk voorbereiden? Of doe je het voor de klant? Waarom dan? Wordt de klant er beter van?

Het zou zo maar kunnen zijn dat een onjuiste, inhoudelijke voorbereiding de ruimte in een gesprek beperkt. Misschien ontstaat er een kader waarin geen ruimte is voor andere zaken…… Wil dat dan zeggen dat je niets voor moet bereiden? Nee, dat zeg ik niet. Maar blijf je wel afvragen waarom je wat voorbereidt.

Hetzelfde geldt voor verslaglegging van gesprekken.

Kritisch kijken naar zowel voorbereiding als verslaglegging en daarbij jezelf afvragen wat de systemische effecten zijn van hetgeen je doet, gaat er gegarandeerd voor zorgen dat je efficiënter met voorbereiding en verslaglegging om zult gaan.

En dat leer je in de opleidingen!

Deze opleiding levert een grote bijdrage aan welk MD dan ook. Wat inhoudelijk precies de bijdrage wordt, is niet op voorhand te zeggen. Dit omdat het zeer afhankelijk is van de reden waarom een MD gestart wordt. Gaat het alleen om de samenwerking binnen het managementteam? Of is er de wens om meer eenheid van management binnen de organisatie te krijgen? Vaak wordt een MD gestart om de afstand met de medewerkers te verkleinen of intenser te maken. Of gaat het om dit alles samen?

Onze precieze bijdrage kunnen dan wij dan ook pas bespreken in een intake gesprek waarin de noodzaak van zo’n traject aan de orde komt.

Zoals gezegd, één ding is duidelijk: de opleiding ‘Systemisch Werken & Coachen’ levert gegarandeerd een positieve bijdrage aan een MD traject. Dit met name omdat veel aandacht besteed wordt aan een aantal groepsdynamische uitgangspunten. Deze uitgangspunten spelen in elke groep, in elk team. En hebben zeer veel invloed op de samenwerking en dus het functioneren in een team. Indien de uitgangspunten gerespecteerd worden en in balans blijven, groeit een team. Indien deze principes verstoord raken, ontstaat negatief gedoe in een team en holt de samenwerking achteruit. In de opleiding doe je inzicht op in de systemische krachten en leer je wat je kunt doen om verstoringen te voorkomen en te herstellen. Dit in alle teams waar je lid van bent. In een MD levert het dus een bijdrage aan het functioneren van het managementteam én de teams waaraan de managers leiding geven. Twee vliegen in één klap.

Als onderdeel van het MD traject is het zeer zinvol als team de opleiding te volgen. Vanzelfsprekend wordt het dan een maatwerkoplossing waarin de systemische uitgangspunten besproken en toegelicht worden. Het geleerde wordt direct op de dagelijkse praktijk van het team gelegd. Vanzelfsprekend kun je de opleiding ook als individuele deelnemer volgen. Je leert daarin hetzelfde, maar mist dan de directe koppeling met dat wat in het management speelt. De individuele opleiding duurt 8 dagen.

Indien de opleiding groepsgewijs gevolgd wordt als onderdeel van MD, is de duur erg afhankelijk van het aantal deelnemers en de te onderzoeken verstoringen.

De naam van ons bedrijf is De Roestenburgh. Met als ondertitel: de mens centraal zetten. Wij zijn een opleidings- en begeleidingscentrum waarin letterlijk én figuurlijk R U I M T E geboden wordt voor persoonlijke groei, organisatieontwikkeling en teambuilding.

Onze visie is dat als je een mens centraal wilt zetten en ruimte wilt bieden voor groei in welke vorm dan ook, daar waar persoonlijke aandacht voor nodig is. Aandacht van mens tot mens. Dit vanzelfsprekend naast de aandacht van een trainer naar een deelnemer. Met persoonlijke aandacht bedoelen wij dat letterlijk. Elke deelnemer krijgt als persoon, dus niet alleen als deelnemer aan de opleiding de aandacht die hij of zij nodig heeft. Dit vanzelfsprekend binnen de context van de opleiding of begeleiding die wij bieden. Mocht er meer aandacht nodig zijn dan binnen de context past, dan bieden wij ook daarvoor ruimte.

Bij onze opleidingen en workshops vinden wij interactie, uitwisseling en de mogelijkheid persoonlijke casussen te kunnen bespreken erg belangrijk Om het bovenstaande waar te kunnen maken, werken wij met kleine groepen. Slechts in één van onze diensten werken wij ook met grote(re) groepen. Dat is bij de lezingen die wij verzorgen. In een lezing gaat het om de andere (holistische en systemische) kijk op welk onderwerp dan ook. Dat kan in kleine groepen, maar ook in een zaal waarin 100 mensen aanwezig zijn.

Onze holistische en systemische opleiding is geschikt voor iedereen, die meer inzicht wil hebben in verlies en de verwerking daarvan. Na de opleiding ben je in staat anderen te begeleiden. Om anderen succesvol te kunnen begeleiden, is het van belang inzicht in je eigen verliezen te hebben.

Je hoeft niet al je verliezen volledig verwerkt te hebben. Om deze reden wordt ook aandacht besteed aan de verliezen die je als deelnemer persoonlijk geleden hebt. Je wordt ook uitgenodigd, maar vanzelfsprekend niet verplicht, deze in te brengen. Op jouw persoonlijke casus wordt dan de holistische en systemische begeleiding toegepast. Dit vanuit onze visie dat het behandelen van persoonlijke casussen ervoor zorgt dat de inhoud diepgaander geborgen wordt.

De opleiding is echter niet alleen een persoonlijk rouwverwerkingsprogramma. Het opleidingsdoel, anderen begeleiden bij het verwerken van verliezen, blijft belangrijk. Als je op zoek bent naar puur persoonlijke begeleiding, neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.

Kenmerkend voor De Roestenburgh is inderdaad de Holistische aanpak. Een aanpak waarin de mens in zijn volle omvang benaderd wordt. Daarnaast vormen de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch gedachtegoed een stevig fundament voor alles wat De Roestenburgh te bieden heeft. Wij noemen deze aanpak inderdaad een aanpak gebaseerd op vitamine HBS.

Je hebt gelijk als je zegt dat de Holistische, Boeddhistische en Systemische uitgangspunten in onze maatschappij een ondergeschikte rol spelen. Ik voeg daar graag het woordje ‘nog ‘aan toe.  ‘nog’ ondergeschikte rol spelen.
Deze uitgangspunten zijn niet nieuw of modern maar spelen al van oudsher een rol in elk mensenleven. Elk mens heeft deze basis in zich. Op de een of andere manier zijn deze in de loop der tijden verborgen geraakt en worden deze basisprincipes niet meer toegepast. Helaas is het zo dat het niet herkennen, erkennen en toepassen van deze principes negatieve gevolgen heeft. Gevolgen die dagelijks merkbaar zijn. Iedereen die de moeite neemt zich in ‘vitamine’ HBS te verdiepen, gaat direct ervaren wat de uitgangspunten zijn, hoe je ze kunt herkennen en toepassen. Nog mooier is dat je dan ook gaat ervaren wat jij kunt doen om de negatieve gevolgen te beëindigen of daar mee om te gaan. Je leven wordt rustiger en boeiender. En je raakt niet zo snel meer uit balans.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich via allerlei wegen en op verschillende manieren verdiepen in deze uitgangspunten. Er komen dus steeds meer mensen die deze vitamine wel gaan herkennen en toepassen. En daarmee een bijdrage leveren aan een betere wereld. Daar kun jij er ook één van zijn!

Elke verandering begint met het je kunnen en willen voorstellen hoe die verandering er uitziet. Start daarom met visualiseren van dat wat je wilt alsof het er al is! Dat geeft ruimte voor wat jij wil.
Nog belangrijker: maak innerlijke ruimte voor de verandering. Er moet immers altijd eerst ruimte moet zijn vóórdat deze vol kan lopen. Je kunt het vergelijken met het vullen van een kopje met koffie. Als het kopje niet leeg is, wordt het een rommeltje. En gooi niet achteloos dat kopje leeg. Kijk wat erin zit, kies bewust wat en waarom  je dat niet meer wilt en neem van dat deel afscheid.

Daarnaast: onderzoek welke les je uit huidige situatie te leren hebt én leer die les.  Zo’n les bestaat met name uit het kijken naar de reden waarom je iets niet meer wilt. Dat leidt tot persoonlijke groei.

Veel mensen vliegen van de ene naar de andere verandering. Zonder te kijken wat ‘het oude’ hen gebracht heeft. Dat is jammer omdat daardoor regelmatig zaken opnieuw je aandacht opeisen. Aandacht die er voor zorgt dat de kans bestaat dat je in cirkels gaat denken. Of nog erger: geen vertrouwen meer hebt in jezelf. Dat je stopt met het open staan voor verandering. Waardoor dat wat het leven, het leven maakt, uitgeblust wordt. En wat maakt het leven, het leven; juist, bewuste verandering.

Let op!

Zorg er voor dat dat wat je wilt geen begeerte, geen ‘heilig moeten’ wordt. Zie het als een verlangen. Iets waar je naar uitkijkt. En veroordeel dat wat er nu is niet als slecht of fout. Want alles wat er was, is en zal zijn, heeft je iets gebracht of brengt je iets!

En vergeet niet dat het woord verandering met een beetje fantasie uit twee delen bestaat. VER en ANDEREN. Als jij écht iets wil veranderen, lukt dat alleen als je dat ‘ver van anderen af’ doet. Je kunt alleen jezelf veranderen.

Ik wens je elke verandering die JIJ wenst toe!

OHSL staat voor de Opleiding Holistisch & Systemisch Leven. OSW is de afkorting van de Opleiding Systemisch Werken & Coachen Beide opleidingen zijn gebaseerd op de vitamine HBS. Vitamine HBS staat voor een Holistische benadering van de mens, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken.

In de vierdaagse Opleiding Holistisch & Systemisch Leven staat de vitamine HBS en wat het voor jou in je persoonlijke leven betekent, centraal. Deze opleiding richt zich op het toepassen van de HBS in je persoonlijke leven. In deze opleiding gaat het om persoonlijke, innerlijke groei.

In de 10 daagse Opleiding Systemisch Werken & Coachen leer je wat vitamine HBS betekent, welke invloed het op jou en jouw leven heeft én je leert deze vitamine gebruiken bij het begeleiden van anderen. Verder komen familieopstellingen en het begeleiden daarvan uitgebreid aan de orde en wordt de werkvorm Voice Dialogue besproken en krijg je bagage om deze toe te passen. Naast de persoonlijke ontwikkeling die ook in OHSL opgenomen is, gaat ook het over het begeleiden van anderen.

De voornaamste verschillen tussen de opleidingen staan hieronder.

Opleiding Holistisch & Systemisch Leven 

 • Gericht op jou als mens en jouw innerlijke groei.
 • Direct toepassen van die inzichten op je persoonlijke situatie
 • Familieopstellingen, Voice Dialogue en systemisch coachen komen niet aan de orde
 • Minder investering in tijd en geld Doorlooptijd 4 weken
 • Geen examen
 • Certificaat

Opleiding Systemisch Werken & Coachen

 • Gericht op jou als uniek individu én op de begeleiding van anderen
 • Opdoen van inzichten in de vitamine HBS, het toepassen van deze inzichten bij het begeleiden van anderen (systemisch coachen) én je leert Voice Dialogue toepassen
 • Familieopstellingen en het begeleiden daarvan maken deel uit van de opleiding
 • Doorlooptijd 10 weken en een hogere financiële investering
 • Examen
 • Diploma

Omdat wij geen enkele noodzaak en geen enkel nut zien in de genomen maatregelen, volgen wij deze niet. Geen enkele maatregel is objectief en zuiver onderbouwd en er liggen geen steekhoudende argumenten aan ten grondslag. Vanzelfsprekend mag iedereen zelf keuzes maken dus als iemand zich aan welke maatregel dan ook wil houden, is dat helemaal prima. Wij leggen echter niemand iets op. Daarnaast weigeren wij op welke manier dan ook mee te werken aan uitsluiting en discriminatie.

Binnen De Roestenburgh

 • Is geen mondkapje verplicht
 • Houden we geen 1.5 meter afstand
 • Willen wij écht contact
 • Schudden we handen met ieder die dat wil
 • Mag worden geknuffeld
 • Vertrouwen wij op ons natuurlijk immuunsysteem
 • Ben je ook welkom zonder vaccin
 • Leven wij i.p.v. dat wij overleven

Corona maatregelen

Omdat de ‘Vitamine HBS’ in basis ín elk mens aanwezig is, zijn onze opleidingen en is onze begeleiding kort en krachtig. Iedereen die dat wil, kan snel weer bij zijn eigen vitamine HBS komen en toepassen. Sommigen hoeven er slechts het stof af te blazen. Anderen hebben deze vitamine onbewust in beton gegoten en hebben dus wat hak- en breekwerk te doen. Maar erbij komen kán iedereen. Iedereen heeft de mogelijkheid tot zijnsoriëntatie. Of je nu gestudeerd hebt of niet. Ook jij dus!

Wij zijn inderdaad een opleidingsinstituut. Daarnaast we bieden individuele begeleiding. Zoals deze begeleiding als de opleidingen zijn gebaseerd op de ‘Vitamine HBS’ wat staat voor Holistisch Mensbeeld, de B omvat de basisprincipes van het Boeddhisme en de S verwijst naar de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Als je door de ‘Vitamine HBS bril’ kijkt naar alles wat rondom het virus gaande is, kun je niet anders concluderen dan dat de manier waarop het virus een rol gekregen heeft in de samenleving én de maatregelen die genomen zijn in ‘de strijd tegen het virus’, strijdig zijn met de Vitamine HBS. En niet zo’n klein beetje ook.

In onze inspiraties nodigen wij iedereen uit eens anders naar alles wat gaande is te kijken. Iedereen die dat doet gaat zien dat de manier van handelen rondom het virus de samenleving niet steunt of verder helpt. Het tegendeel is het geval. De samenleving wordt economisch, sociaal en qua menselijkheid afgebroken. En dat is géén Vitamine HBS!
Als je hier meer over wilt weten, neem dan eens deel aan de Workshop ‘Een Dagje Vitamine HBS & Corona

Staat jouw vraag er niet bij?

Heb je nog een vraag die er niet tussen staat? Maak je geen zorgen. Je kunt altijd contact met ons opnemen en wij beantwoorden graag al jouw vragen.