Wat is een missie?

Een missie is een beknopte omschrijving van de hogere doelstelling van een bedrijf of organisatie.

Onderstaande tekst komt van de site van de Rijksoverheid (RO).

Missie Rijksoverheid

Naast het motto ‘De Rijksoverheid. Voor Nederland’ heeft het Rijk een missie. Die luidt: ‘De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige (1), ondernemende (2) en duurzame (3) samenleving (4). In onze democratische (5) rechtsstaat (6) is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid (7) en veiligheid (8) kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes (9) nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld (10). De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar af (11), investeert in de toekomst (12) en treedt op als dat nodig is (13). Dat doet zij met hart (14) voor de publieke zaak (15), integer (16) en met kennis van zaken’ (17)

Ik heb de vrijheid genomen de genoemde missie op de huidige praktijk en het huidige gedrag van de  Rijksoverheid te leggen. Mijn conclusie is dat er geen missie meer is. Er is slechts een verzameling missers over gebleven.
Ik nodig iedereen binnen de Rijksoverheid uit onderstaande te lezen en te doorgronden. Wijs mijn kijk niet direct af (neem deze echter ook niet klakkeloos over), maar durf te zien wat gaande is. En verander daarna wat JIJ wilt én kunt veranderen. Of je nu besluitvormer, volksvertegenwoordiger, deskundige, adviseur, uitvoerder of handhaver bent. Het zou geweldig zijn als jij de moeD hebt te kijken of jouw handelen en jouw taak een bijdrage levert aan deze missie…..of niet. Werk jij misschien (onbewust) mee aan de missers? En weet:

Keer om

 1. Het principe van rechtvaardigheid betekent dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden, en ongelijke gevallen ongelijk. In het RO handelen is daar helemaal geen sprake meer van. De RO doet er alles aan angst, verwarring, onduidelijkheid en tweespalt te zaaien. Door niet uitlegbare uitzonderingen op regels te maken. Door regels te pas en te onpas zonder steekhoudende argumenten te wijzigen. Door menselijke vrijheden af te nemen en te beperken en voorwaarden te stellen aan het terugkrijgen daarvan. Op deze manier handelen, wordt door een aantal mensen als marteling gezien. En marteling kán niet rechtvaardig zijn. Het zou kunnen zijn dat voor dit RO handelen slechts één reden is: een pas invoeren worden waarmee mensen volledig gecontroleerd kunnen worden.
 2. De RO is druk doende alles wat in Nederland ondernemend is, tot de grond toe af te breken. Onzinnige lockdowns en/of voorwaarden voor het mogen ondernemen, hebben er voor gezorgd dat veel ondernemers omgevallen zijn. En nog steeds omvallen. Dit vaak zakelijk als ondernemer én als mens. Ook doet RO het voorkomen dat zij ondernemers financieel steunt. In de praktijk is het geen steun, maar het organiseren van een financiële afhankelijkheid van de RO. Zoals bekend leidt financiële afhankelijkheid tot macht over degene die afhankelijk van je is. Dus letterlijk werkt de RO wel degelijk aan een ondernemende samenleving. Maar niet in een opbouwende zin wat ‘werken aan’ in zich zou horen te hebben. Het is afbraakwerk en ondergraving van de ondernemende samenleving.
 3. Duurzaam betekent: ‘bedoeld om lang mee te gaan’, ‘relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstof besparend’. De term duurzaam heeft betrekking op dingen die geproduceerd of verkregen zijn op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast.
  De door RO bedachte medische experimenten zijn niet duurzaam (niet van natuurlijke grondstoffen gemaakt) en gaan niet lang mee. Het begint er overigens op te lijken dat deelnemers aan het experiment ook niet lang mee gaan.
  De natuur wordt nog meer belast dan het al het geval was. Zinloze mondkapjes zijn schadelijk voor mens en natuur. De afvalberg groeit en veel van de mondkapjes worden in de natuur achtergelaten. Daarnaast is de opbouw en inrichting van test- en priklocaties verre van duurzaam. Het tegendeel. En het verkeer dat het test- en vaccincircus tot gevolg heeft, levert ook geen bijdrage aan een duurzame samenleving.
 4. RO gebruikt het woord ‘samen’ manipulatief. Om mensen en kinderen zich schuldig te laten voelen. De slogans ‘we doen het samen’ en ‘alleen samen krijgen we Covid-19 er onder’, staan los van en zijn strijdig met het feitelijke gedrag van de RO zelf. Daarnaast is het RO beleid inmiddels gericht op polarisatie en het zaaien van tweespalt. De RO ondergraaft de samenleving in plaats van er positief een bijdrage aan te leveren.Samenleving
 5. De RO doet er alles aan onze rechtsstaat democratisch te laten lijken. Democratie betekent ‘de wil van het volk’. RO heeft er voor gezorgd dat de wil van het volk afgeschaald is naar ‘het aantal stemmen’. De stem van de zogenaamde minderheid wordt niet gehoord en zelfs als desinformatie aangemerkt. Daarbij komt dat RO geen enkele belangstelling voor de wil van het volk heeft. Mensen die zich beargumenteerd tegen het RO beleid keren, worden gedemoniseerd. Andere meningen worden als gevaarlijke desinformatie bestempeld. Echter: een andere mening is geen desinformatie. Een democratische RO zou op basis van de inhoud in gesprek gaan en ook dat deel van het volk willen horen. Open staan voor andere geluiden. Dat is helaas niet het geval.
 6. In een rechtsstaat zou iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden: burgers, organisaties en overheid. De RO houdt zich hier keer op keer niet aan. Dan doel ik niet alleen op de incidenten van besluitvormers die de regels aan hun laars lappen of slechts als de media aanwezig zijn het doen voorkomen of zij zich aan de regels houden. Zeker ook de uitzonderingen die de besluitvormers voor zichzelf op de regels maken, zijn uitingen van het minachten van de rechtsstaat. Ook weigert de RO zich aan uitspraken van de rechterlijke macht te houden. WOB verzoeken worden door besluitvormers zonder welke consequentie dan ook gewoonweg naast zich neergelegd.  Daarnaast zou sprake moeten zijn van scheiding der machten (trias politica). Gezien de uitspraken door de rechterlijke macht rond het RO beleid en de snelheid waarop zaken juist wel of niet behandeld worden, is de trias politica m.i. niet meer gegarandeerd.
 7. Vrijheden – zelfs Grondwettelijke – zijn op basis van onjuiste gronden, pseudo wetenschappelijke argumenten en misbruik van bevoegdheden afgepakt. DE RO verbindt nu allerlei voorwaarden aan het ’terug krijgen’ van iets wat ten onrechte is afgepakt. Om alle misverstanden te voorkomen: grondrechten zijn geen geschenken die de overheid kan geven. Ze zijn er en je hebt er gewoon recht op. En de overheid is er om deze rechten te beschermen: niet om ze af te pakken. Tot slot:Voorwaardelijke vrijheid
 8. RO zou inderdaad voor veiligheid in de samenleving horen te zorgen. Het tegendeel is helaas het geval. Mensen worden gedemoniseerd, als kleine kinderen behandeld en daar waar mensen de moed hebben voor zichzelf en een menselijke samenleving op te komen, worden zij (soms letterlijk) neergeslagen. Ook de door RO georganiseerde tweespalt in de samenleving zorgt voor onveiligheid, temeer omdat een deel van de bevolking (de ‘goeden’) er ‘NSB-achtige praktijken’ op na houdt.
 9. Een keuze kán pas genomen worden ná open en eerlijke afweging van alles. De RO kiest niet, maar stuurt op basis van pseudo wetenschappelijke argumenten op het invoeren van een alles controlerende pas.
 10. RO heeft de taak de belangen van Nederland en haar inwoners te behartigen. Niet die van Europa en de wereld. De doelgroep van de overheid is in eerste instantie Nederland. Belangen van Europa en de wereld dienen in dat licht bekeken te worden. Niet andersom!Wereld
 11. Zoals gezegd weegt de RO géén belangen af ,maar stuurt in de richting van belangen die Nederland en de inwoners niet dient!
 12. De RO investeert niet in toekomst, maar strooit met overheids- en dus samenlevingsgeld alsof het niets is. Gigantische bedragen zijn in een bodemloze punt verdwenen. En er wordt geweigerd verantwoording af te leggen over de enorme bedragen die verdwenen zijn. Bijna alle volksvertegenwoordigers laten dit gebeuren. Daarnaast worden ook op niet financiële thema’s weinig tot geen investeringen gedaan. Onderwijs, Jeugdzorg, Ziekenzorg, Rechtvaardige samenleving, Huisvesting, Woon-/leefklimaat, Klimaat, Eerlijke verdeling van lusten en lasten, Voedselproductie en -voorziening…..geen enkele dienende investering qua tijd en aandacht anders dan het koppelen van deze thema’s aan onderwerpen die niet Nederland en haar inwoners dienen. Heel vaak gaat de aandacht aan deze toekomstgericht thema’s niet verder dan het dienen als afleidingsmanoeuvre voor het onjuiste RO beleid.
 13. De RO treedt op een onjuiste en buitenproportionele manier op als zij niet op zou moeten treden. RO treedt niet op, op die momenten dat het noodzakelijk is. Wat voorbeelden: optreden voor en bij demonstraties, weigering objectief onderzoek te doen naar misstanden binnen de RO zelf en het (niet) herstellen van geleden schade t.g.v. RO beleid, zoals de Toeslagenaffaire en de gasproblematiek in Groningen.
 14. De RO hanteert een onjuiste schrijfwijze. Gesteld wordt dat met harT voor de publieke zaak gewerkt wordt. Helaas is de praktijk een harD optreden waaruit het menselijke totaal verdwenen is.Hart
 15. Het gaat allang niet meer om de publieke zaak, maar om eigen belang dat dienend gemaakt is aan een ondemocratisch orgaan dat (nog meer) macht over de wereld wil krijgen.
 16. Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu, die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.
  Kijk eens naar de praktijk en het gedrag van de besluitvormers en hoe zij zich in allerlei bochten wringen en om zich heen slaan om de schijn van integriteit op te houden. Dat mislukt jammerlijk.
 17. Een mens kan en hoeft niet alles te weten. Besluitvormers hebben daarom adviseurs en deskundigen om zich heen. Écht kennis van zaken ontstaat door allerlei adviseurs en deskundigen om je heen te verzamelen en daarna keuzes te maken. De RO werkt op basis van een zéér select gezelschap van eenzijdige adviseurs. Waarbij het m.i. niet uitgesloten is dat deze adviseurs dat adviseren wat de RO wenst. De RO maakt dus geen keuzes op basis van kennis van zaken. Er worden keuzes gemaakt die niets met Nederland en het belang van de inwoners te maken hebben. Er worden wanhopige pogingen gedaan om deze keuzes te verkopen als serieus afgewogen keuzes. Met als basis een objectieve onderbouwing door deskundigen. Het trieste is dat deze pogingen nooit gelukt zijn en ook niet kunnen lukken.

Missers

Mijn waarneming is dat erin de praktijk weinig tot niets over is van de missie van de Rijksoverheid. Zo’n beetje elk onderdeel van de missie, wordt met voeten getreden. Geen missie dus, maar een verzameling van missers. Een misser is een ernstige fout die je tijdens de uitoefening van je beroep of rol gemaakt hebt. Dat is jammer. Maar gelukkig niet onherstelbaar. Stoppen met onjuist gedrag en vanaf nu juist handelen. Dat is stap één. Als tweede stap de eventuele materiële schade (snel en onvoorwaardelijk) vergoeden! Ingewikkelder is het niet.

Darts

Van kwaad tot erger

Tot overmaat van ramp, volgen de regionale en lokale overheden de RO en werken dus ook mee aan het ondergraven van Nederland als democratische rechtsstaat en menselijke samenleving. En wellicht nog erger……heel veel mensen zien (nog) niet wat gaande is. Op zich is het niet vreemd dat burgers het volste vertrouwen hebben in de overheid. De overheid hoort immers voor de belangen van de samenleving op te komen. Dat zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn! Helaas……
Het kan toch niet anders zijn dat je inmiddels ziet dat de Rijksoverheid deze rol (bijna) niet pakt. Dat van de missie slechts een papieren en digitale weergave overgebleven is? En dat de Rijksoverheid bezig is met andere zaken dan jouw en mijn belang? Kennelijk ziet de Rijksoverheid dat zelf (nog) niet. Laten wij met zijn allen de herinnering aan de missie levend houden!

Overheden en inwoners van Nederland : durf te zien wat gaande is. Ik nodig iedereen uit de eigen verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met het meegaan in de MISSERS van de Rijksoverheid en daar blindelings achter aan te rennen of in mee te gaan. Elke mens heeft een eigen verantwoordelijkheid: neem die!

Einstein

Disclaimer

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.