Legenda

Corona

staat voor een virus dat de laatste tijd de kop op steekt. Een virus dat tot ziekte en zelfs overlijden kan leiden. Dat laatste zo goed als altijd in combinatie met onderliggende aandoeningen. Zoals ook bij griep mensen vaak niet alléén aan griep overlijden, maar als gevolg van het feit dat de combinatie van alles wat al speelt met griep, dodelijk kan zijn. Omdat de weerstand afgenomen is. Corona mag, net zoals griep, niet onderschat worden. Onderschatten heeft altijd vervelende gevolgen. Maar óverschatten ook. En dat is wat nu ernstig rondom corona speelt.

HBS

HBS staat voor een brede kijk op het leven. En het einde daarvan. De H staat voor een Holistische aanpak. Een aanpak waarin de mens in zijn volle omvang benaderd wordt. Daarnaast vormen de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch gedachtegoed een stevig fundament voor alles wat De Roestenburgh te bieden heeft. Met een knipoog noemen wij dat vitamine HBS.

UVRM:Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

In 1948 heeft de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. De UVRM bestaat uit 30 artikelen.

In basis omvat de UVRM alle voorwaarden die nodig zijn om Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch in het leven te staan. Het biedt garanties voor een juiste balans tussen geven en nemen, een juiste rangorde, de juiste plek en schept vooral ruimte om loyaal aan jezelf te zijn en te blijven. Zoals het helaas zo vaak gaat, zijn mensen die het verstand prevaleren met de inhoud aan de haal gegaan. De artikelen worden juist gebruikt om macht te verzamelen. Onjuiste toepassing dus. Een kenmerk van macht is dat je dingen baseert op iets buiten jezelf. Kracht gaat over je innerlijk. Juristen zoeken alle mogelijkheden de artikelen zodanig uit te leggen, dat de geest van UVRM regelmatig ten onder gaat. En de macht gediend wordt. Ondanks dat artikel 30 de garantie in zich heeft dat dit niet gebeurt……..

UVRM & coronamaatregelen

Ik heb de vrijheid genomen een aantal artikelen op te sommen en te voorzien van ‘HBS commentaar’. Het zou zo maar kunnen zijn dat puur juridisch gezien er van alles bedacht is om alle huidige maatregelen niet strijdig te laten zijn met de UVRM. Wat mij betreft is het leven echter veel meer dan juridische procedures. Dat was ook het uitgangspunt van de UVRM: voorwaarden scheppen om elk mens een menselijk en vrij leven te garanderen. En daar wringt de schoen. Hoe is het met het vrije menselijk leven onder de coronamaatregelen? Hoe is het met de menselijkheid als verplicht afstand gehouden moet worden? Als mensen die opgenomen zijn in ziekenhuis of verpleeghuis slechts zeer weinig bezoek mogen ontvangen? Als naasten niet of beperkt naar stervenden mogen gaan? Als bedrijven verplicht moeten sluiten, waardoor inkomsten verloren gaan, ondernemers in financiële nood komen met alle gevolgen voor hun functioneren en privéleven? Hoe menselijk is het alle vertier dat er is te verbieden? Ja, dat is wat mij betreft ook een aantasting van de menselijkheid.

Om welke redenen, op basis van welke belangen zijn de maatregelen genomen? En als ze niet juridisch strijdig zijn met de UVRM (omdat juristen hun werk ‘goed’ gedaan hebben), hoe zit het dan met de strijdigheid van de geest van de URVM?

Mensenrechten

Artikelgewijs kijken

Artikel 1 – Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Het zou geweldig zijn als de besluitvormers alle inwoners van Nederland zo zouden bezien. Als mensen met een verstand en een geweten. En ook vanuit dit uitgangspunt met ze zou communiceren.

Qua rangorde zijn alle mensen evenwaardig. Besluitvormers zijn op een zeer beperkt aantal onderwerpen hoger in rangorde. Dat maakt hen niet belangrijker of de niet-besluitvormers minder belangrijk. Wat besluitvormers wellicht over het hoofd zien, is dat er veel is dat hoger in rangorde staat dan zij zelf. Voorbeelden hiervan zijn de UVRM en de Grondwet.

Op basis van dit artikel met inwoners communiceren zou hen sieren. Belangrijker is dat zij zijn er toe verplicht zijn!

Artikel 3 – Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

In dit artikel is de systemische kracht ‘plek’ vastgelegd. Niet zomaar een plek, maar de juiste plek. En de overheid bepaalt niet wat de juiste plek is.

Mondkapjes zijn m.i. een schending van persoon. Een deel van dat wat een persoon is, moet verplicht weggestopt worden waarbij iemands persoon dus geschonden wordt. Mensen mogen de plek die zij willen niet meer innemen. Dat mag alleen als zij een mondkapje opzetten. Een voorwaardelijke plek dus. Het verplichten van mondkapjes valt onder dit verbod. Daarbij komt dat het dragen van mondkapjes mogelijke infecties of ziekte kan veroorzaken. Als je mondkapjes verplicht moet dragen, schend je mogelijk daarmee jezelf. En dat kan niet de bedoeling zijn.

Vaccineren is het laten inspuiten van stoffen in je lichaam. Dat gaat nog een stapje verder dan iets op je gezicht dragen. Verplichte vaccinatie is een grove schending van iemands persoon. Ook hier een voorwaardelijke plek. En schending van je eigen lichaam.

Artikel 5 – Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Indirecte verplichting of sturen van vaccinatie door mensen op welke manier dan ook uit te sluiten van zaken als zij weigeren zich te laten vaccineren, valt m.i. onder dit artikel omdat dit leidt tot onmenselijke of onterende behandeling. Zeker als er daarbij manieren bedacht worden om wel en niet gevaccineerde mensen zich van elkaar te laten onderscheiden door dragen van uiterlijke kenmerken en/of digitale ondersteuning ervan.

Artikel 7 – Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Achterstelling ontstaat als het al dan niet dragen van mondkapje of het al dan niet gevaccineerd zijn, voorwaarde is voor het mogen gebruiken van bepaalde voorzieningen. De wet dient allen, dus ook die geen mondkapje dragen of geen vaccin willen laten inspuiten, daartegen te beschermen.

Ook ophitsing tegen een achterstelling is verboden. Gezagsdragers, die mensen die niet voldoen aan gedragsregels in het hokje ‘asociaal’ plaatsen, maken zich m.i. aan ophitsing schuldig.

Artikel 12 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

De Spoedwet geeft mogelijkheden door een Regeling af te wijken van dit artikel. Wat mij betreft is de Spoedwet dus strijdig met dit artikel omdat de Minister wel de mogelijkheid heeft zich in persoonlijke aangelegenheden e.d. te mengen. ( “achter de voordeur kijken”)

Artikel 19 – Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Onze Minister President wil een einde aan de maatschappelijke discussie en politieke leiders vinden de discussie over vaccineren ‘bizar’………

Daarnaast bieden de media geen podium aan mensen, die een andere mening dan de overheid hebben. Sociale media verwijderen berichten die zij als ‘desinformatie’ zien. Informatie die niet anderen niet welgevallig is, is ook een mening. Dat bestempelen als desinformatie is een beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Die afwijkende mening heeft dus ook recht op een plek. Op voorwaarde dat die afwijkende mening niet leidt tot achterstelling van anderen (zie artikel 7).

Artikel 27 – Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Dat wordt lastig als het culturele leven platgelegd is.

Artikel 30 – Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Een mooi afsluitend artikel.

Ik nodig iedereen – met name onze besluitvormers – uit zich in de UVRM, de grondwet, het coronavirus én de proportionaliteit van de maatregelen te verdiepen.

Voor juristen die daarvoor tijd en energie hebben, zou het zo maar eens een mooie casus kunnen zijn.

Want nog steeds geldt:

Onjuist