Coachen met diepgang

Diepgang verwijst naar het dieper en verder gaan dan gangbaar. Dat kan op elk gebied. In de vaarwereld geeft het aan hoe diep een vaartuig ligt ten opzichte van het wateroppervlak. In de sport wordt bedoeld dat iemand verder gaat dan een gebruikelijke inspanning.

Voor meer informatie, of inschrijven, kunt u bellen of een email sturen.

Diepgang

Op het gebied van coaching en begeleiding, betekent het voor De Roestenburgh dat verder gegaan wordt dan de reguliere coaching. Niet alleen de gevolgen of de uiterlijke gedragskenmerken worden in ogenschouw genomen. Er wordt daarnaast ook gezocht naar de oorzaak, naar de bron van een verstoring. Dieper kijken dan gewoonlijk dus. Dit dieper gaan is noodzakelijk om degene die begeleid wordt handvatten te laten ontdekken om structureel en daardoor duurzaam een veranderingsproces in gang te zetten.

Holistisch mensbeeld

De Roestenburgh werkt vanuit een holistisch mensbeeld. Dat wil zeggen dat een mens uit meer bestaat dan alleen een verstand en een lichaam. Er is een derde on(be)grijpbaar deel. Voor De Roestenburgh is dát deel het meest belangrijke deel van een mens. Helaas wordt dit deel in de maatschappij vaak niet herkend of erkend. Ook dit derde deel, wat wij de ziel noemen, kan echter net zoals een verstand of een lichaam uit balans raken. Maar het is onmogelijk naar een verstoring te kijken, als het deel waarin de verstoring zich bevindt niet herkend wordt.

Systemische kijk

Een tweede basis waarop De Roestenburgh haar diensten aanbiedt, is het systemisch gedachtegoed. Hierbij is uitgangspunt dat zodra er twee of meer mensen bij elkaar zijn, er sprake is van een systeem. En in elk systeem zijn een aantal basisprincipes van kracht. Deze krachten spelen op onbewust niveau, maar hebben een grote invloed op het functioneren van het systeem en de leden daarvan.

Een andere aanpak van problemen

Veel begeleidingstrajecten worden aangeboden op basis van een plan van aanpak of volgens een vastgesteld protocol. Omdat De Roestenburgh uitgaat van holistisch mensbeeld, is een dergelijke aanpak voor ons niet mogelijk. Elk mens is immers uniek! Elk probleem dat iemand heeft, is dus anders. Problemen zijn voor ons verstoringen. En ook al lijken de uitingsvormen van verstoringen vaak op elkaar, dan nog is een aanpak op basis van een protocol niet mogelijk.

In de reguliere begeleiding worden de uitingsvormen vaak in categorieën geplaatst en zo ontstaan diagnoses. Wij geloven niet in diagnoses. Meer daarover hier.

Daarbij komt dat wij de zichtbare problemen als gevolgen zien. Niet als oorzaak. Een verstoring uit de wereld helpen of (als dit niet mogelijk is : er mee leren omgaan) kan alleen als de bron gevonden is. Binnen De Roestenburgh is uitgangspunt dat élk mens persoonlijke begeleiding verdient. Dit omdat alleen persoonlijke begeleiding duurzaam helpend is en omdat dan écht naar de bron, naar de oorzaak van de verstoring gezocht kan worden.

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding die helpt échte stappen richting een oplossing te zetten, is pas mogelijk als je holistisch en systemisch naar een verstoring én een mens kijkt. En op zoek gaat naar de oorzaak van de verstoring. Om die reden biedt De Roestenburgh de achtdaagse Opleiding Systemisch Werken & Coachen aan. Maar omdat niet iedereen deze Opleiding wil of kan volgen, bieden wij een workshop van een dag aan waarin de werkvorm Holistisch & Systemisch luisteren en ontleden wordt besproken en toegelicht.

Deze werkvorm gaat er vanuit dat alles wat mensen doen, zeggen of schrijven meer informatie geeft dan dat wat letterlijk gedaan, geschreven of gezegd wordt. Anders luisteren naar wat mensen zeggen of teksten die geschreven worden anders lezen, werkt zeer verhelderend en ondersteunt de zoektocht naar de bron van een verstoring.

Diepgang

Hoe ziet de workshop eruit?

De workshop duurt één dag. De start is om 09.30 uur. Je bent vanaf 9.00 uur welkom. Dan staat koffie en thee voor je klaar. Het einde van de workshop is mede afhankelijk van de energie in de groep en ligt tussen 16.30 en 17.00 uur.

In hoofdlijnen is het programma als volgt :

  • Welkom
  • Praktische informatie en verwachtingsmanagement
  • Holistisch mensbeeld
  • Hoofdlijnen van het systemisch gedachtegoed
  • Coachen met Diepgang: achtergronden
  • Coachen met Diepgang: praktijk en oefenen
  • Losse eindjes

Tot slot

In deze workshop leer je géén trucjes. Je maakt kennis met een werkvorm die ondersteuning biedt bij een zoektocht naar de oorzaak, de bron van verstoringen. De werkvorm lost niets op, maar helpt jou als begeleider, maar zeker de klant die je begeleidt anders naar een verstoring te gaan kijken. 

Meer weten over onze aanpak?

Ben je benieuwd naar aanpak van De Roestenburgh en ben je op zoek naar een weg, die je in staat stelt je blikveld blijvend te verruimen? Neem dan contact op voor een persoonlijke toelichting. Natuurlijk ben je ook van harte welkom in De Roestenburgh om over de aanpak te praten.