SAMENVATTING

1.

Het Kabinetsvoorstel is op de eerste plaats een misdrijf tegen de menselijkheid. Zoals zo’n beetje alle maatregelen tegen de ‘strijd tegen Corona’ dat zijn. Elk maatregel beperkt immers het zelfbeschikkingsrecht en de mogelijkheden tot sociaal en menselijk contact.

2.

Het voorstel is op vele gebieden strijdig met Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

3.

Het Kabinetsvoorstel is strijdig met de Grondwet. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt.

4.

Het Kabinetsvoorstel is strijdig met de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Deze wet heeft een minder brede werking dan de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19. Het kan toch niet zo zijn dat buiten een werksituatie, gewoon in het OPENBARE SOCIALE leven wél direct of indirect onderscheid toegestaan of zelfs verplicht is? Daar waar dat binnen arbeidssituaties het verboden is?

Bibliotheek

Het is zeker niet uitgesloten dat het Kabinet een juridische weg verzint deze discriminerende wet er toch doorheen te krijgen en een ‘verantwoorde en legale’ manier vindt. Zoals dat toe nu toe steeds gebeurd is. Een LEGITIEME onderbouwing zal er echter nooit kunnen komen. Legaal betekent dat iets bij wet toegelaten is. Legitiem houdt in dat het ook AANVAARDBAAR is.

Hoe kan iets aanvaardbaar zijn dat strijdig is met de menselijkheid? Dat strijdig is met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens? Dat de Grondwet omzeilt en precies het tegenovergestelde voorstelt dan wat in een andere wet is vastgelegd?

Wat mij betreft onmogelijk. En pogingen daartoe zijn onjuist, onethisch en dienen niet het doel waar wetgeving voor gemaakt is. Détournement du Pouvoir dus. De overheid maakt misbruik van haar bevoegdheden. Shame on you!

Tijdelijke wet testbewijzen covid-19

Het Kabinet wil een Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 invoeren. In deze wet is vastgelegd dat testbewijzen kunnen worden verplicht voor de toegang tot nader te bepalen sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants, overige horeca, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. En zorgt dus voor onderscheid in de samenleving.

Misdrijven tegen de menselijkheid

Mens

In ‘misdrijven tegen de menselijkheid’ betekent menselijkheid niet menslievendheid (het tegenovergestelde van onmenselijkheid), maar menselijke beschaving. Misdrijven tegen de menselijkheid zijn strikt genomen niet gericht tegen het mensdom (de gehele mensheid), maar tegen dat wat de mens in moreel opzicht mens maakt. Een mens is in moreel opzicht een mens, omdat het zelfbeschikkingsrecht heeft. Zeker over het eigen lichaam. Moreel gaat o.a. over de geestesgesteldheid. Omdat een mens een sociaal wezen is, is het elkaar vrij (zonder voorwaarden dus) kunnen ontmoeten een noodzakelijke voorwaarde, zelfs een eis, voor het mens-zijn. Daarnaast zorgt je moreel er voor dat je kracht hebt je ergens voor in te zetten. Het moreel ondergraven of breken, is er dus voor zorgen dat er geen of minder kracht (meer) is je ergens voor in te zetten. Voorlichtingscampagnes die gericht zijn op het ondergraven van het moreel of direct of indirect mensen een schuldgevoel aanpraten zijn dus een misdrijf tegen de menselijkheid.

UVRM:Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

In 1948 heeft de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. De UVRM bestaat uit 30 artikelen.

Artikel 1 – Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Het instellen van een test- of vaccinatiebewijs verstoort de gelijkheid en waardigheid van mensen. Omdat deze wet tot verdeeldheid leidt, staat de broederschap ernstig onder druk.

Artikel 3 – Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Van overheidswege, gesteund door de voorstanders van deze wet, wordt gesteld dat de recht van leven en vrijheid gewaarborgd blijven. Er is immers (nog) geen plicht tot vaccineren. Deelname aan het openbaar en sociaal leven wordt echter wel onder druk gezet en aan voorwaarden gebonden. Vrijheid waar voorwaarden aan verbonden zijn, is géén vrijheid.

Daarbij komt dat vaccineren het laten inspuiten van stoffen in je lichaam is. Dit artikel garandeert de onschendbaarheid van persoon. De propaganda en manipulatie die de overheid voert om mensen zich ‘vrijwillig’ in te laten enten, is onjuist en onethisch. En zorgt ervoor dat sprake is van een medisch experiment. Er is ook geen sprake van wezenlijke vrijwilligheid. Omdat vrijwilligheid gebaseerd is op vrije keuze, die gemaakt wordt op basis van ALLE beschikbare informatie over de keuzemogelijkheden. En dat is nadrukkelijk en bewijsbaar niet aan de orde. De overheid deelt alleen alles wat leidt tot een keuze tot WEL vaccineren. Elk argument dat voeding zou kunnen geven aan de keuze tot NIET vaccineren wordt vermeden. Bestempeld als desinformatie, leugens of bedrog. De ‘anti vaccinatie argumenten’ (en dat zijn er veel inmiddels) worden ook niet door de media opgepikt en gedeeld. Waarmee de media hun rol niet juist invullen en zich gedragen als verkoopmachine voor de overheid. En daar waar deze argumenten wél in het openbaar komen (via social media bijvoorbeeld) wordt censuur toegepast. Vanzelfsprekend wordt dit geen censuur genoemd maar ‘strijdigheid met het beleid en richtlijnen’.

Er bestaat dus grote kans dat dit artikel van social media verwijderd zal worden…..

Artikel 5 – Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Indirecte verplichting of sturen van vaccinatie door mensen op welke manier dan ook uit te sluiten van zaken als zij weigeren zich te laten vaccineren, valt m.i. onder dit artikel omdat dit leidt tot onmenselijke of onterende behandeling. Zeker als er daarbij manieren bedacht worden om wel en niet gevaccineerde mensen zich van elkaar te laten onderscheiden door gebruik te maken van uiterlijke kenmerken en/of digitale ondersteuning ervan.

Artikel 7 – Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Achterstelling ontstaat als het al dan niet gevaccineerd zijn, voorwaarde is voor het mogen gebruiken van bepaalde voorzieningen. De wet dient allen, dus ook die geen vaccin willen laten inspuiten, daartegen te beschermen. Nu is het tegenovergestelde aan de hand. Er wordt een wet gemaakt om achterstelling te verplichten.

Ook ophitsing tegen een achterstelling is verboden. Mensen die bezwaar hebben tegen de gedragsregels of er niet aan voldoen, worden door gedragsdragers, media en hun volgers in het hokje ‘asociaal’ geplaatst. Of krijgen het stempel dat het foute mensen zijn die de oorzaak zijn van alle ellende in de samenleving. Wat mij betreft is dit een vorm van ophitsing. En dan nog door de overheid ook…………

Artikel 12 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Ook hier speelt de overheid een bedenkelijke rol. Door de polarisatie die de overheid veroorzaakt, wordt iedereen die twijfelt, anders denkt of besluiten neemt die de overheid niet welgevallig zijn, aangetast in eer en goede naam. Een voorbeeld is de manier waarop Maurice de Hond, Willem Engel, Jeroen Pols en Wybren van Haga weggezet worden.

Artikel 19 – Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Onze Minister President wil een einde aan de maatschappelijke discussie en politieke leiders vinden de discussie over vaccineren ‘bizar’. Daarnaast bieden de media geen podium aan mensen, die een andere mening dan de overheid hebben. Sociale media verwijderen berichten die zij als ‘desinformatie’ zien. Informatie die anderen niet welgevallig is, is ook een mening. Dat bestempelen als desinformatie is een beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Artikel 27 – Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

“……Vrijelijk deel te nemen…….” Een test- of vaccinbewijs beperkt ‘vrijelijk’. En niet zo’n klein beetje ook!

Artikel 30 – Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Een mooi afsluitend artikel. In basis omvat de UVRM dus alle voorwaarden, die nodig zijn om elk mens een menswaardig leven te garanderen. Helaas worden de artikelen vaak gebruikt om macht te verzamelen. Onjuiste toepassing dus. Een kenmerk van macht is dat je dingen baseert op iets buiten jezelf. Kracht gaat over je innerlijk. Juristen zoeken alle mogelijkheden de artikelen zodanig uit te leggen, dat de geest van UVRM regelmatig ten onder gaat. En de macht gediend wordt. Ondanks dit artikel 30 de garantie in zich heeft dat dit niet gebeurt……..

Grondwet

De Grondwet heeft het doel bescherming te bieden aan elk mens. Ik zie de Grondwet als een juridische bescherming van het menszijn van elk mens. Het is dé basis van wet- en regelgeving in ons land.

Artikel 1: allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid”. Het voorstel is dus strijdig met artikel 1 van de Grondwet.

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

De Arbowet kent de term psychosociale arbeidsbelasting waaronder alle factoren bedoeld worden die direct of indirect onderscheid teweeg brengen (o.a. seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk) in de arbeidssituatie.

Elke vorm van een vaccinatieplicht en/of -paspoort, zorgt voor onderscheid. Direct onderscheid. De wel gevaccineerden worden onderscheiden én anders behandeld dat de niet gevaccineerden.

Deze wet geldt voor arbeidssituaties. Kijkend naar de Grondwet, zou je kunnen stellen dat deze wet in principe overbodig is. De wet beoogd echter  artikel 1 voor arbeidssituaties te verduidelijken en te detailleren. Daar is helemaal niets mis mee.

Onjuist

Conclusie

1.

Het Kabinetsvoorstel is op de eerste plaats een misdrijf tegen de menselijkheid. Zoals zo’n beetje alle maatregelen tegen de ‘strijd tegen Corona’ dat zijn. Elke maatregel beperkt immers het zelfbeschikkingsrecht en de mogelijkheden tot sociaal en menselijk contact.

2.

Het voorstel is op vele gebieden strijdig met Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

3.

Het Kabinetsvoorstel is strijdig met de Grondwet. Er wordt nl. onderscheid gemaakt.

4.

Het Kabinetsvoorstel is strijdig met de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Deze wet heeft een minder brede werking dan de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19.

Het kan toch niet zo zijn dat buiten een werksituatie, gewoon in het OPENBARE, SOCIALE leven wél direct of indirect onderscheid toegestaan of zelfs verplicht is? Daar waar dat binnen arbeidssituaties het verboden is?

Tot slot

Het is zeker niet uitgesloten dat het Kabinet een juridische weg verzint deze discriminerende wet er toch doorheen te krijgen en een ‘verantwoorde en legale’ manier vindt. Zoals dat toe nu toe steeds gebeurd is. Een LEGITIEME onderbouwing zal er echter nooit kunnen komen. Legaal betekent dat iets bij wet toegelaten is. Legitiem houdt in dat het ook AANVAARDBAAR is.

Hoe kan iets aanvaardbaar zijn dat strijdig is met de menselijkheid? Strijdig is met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens? Dat de Grondwet omzeilt en precies het tegenovergestelde voorstelt dan wat in een andere wet is vastgelegd?

Wat mij betreft onmogelijk. En pogingen daartoe zijn onjuist, onethisch en dienen niet het doel waar wetgeving voor gemaakt is. Détournement du Pouvoir dus. De overheid maakt misbruik van haar bevoegdheden. Shame on you!