Code van Neurenberg

De Code van Neurenberg zegt dat onvrijwillige medische experimenten verboden zijn. Een medisch experiment is een onderzoek op of met mensen. De code ontstond na de Tweede Wereldoorlog waarin op grote schaal met mensen geexperimenteerd werd.

Voorwaardelijke goedkeuring vaccin

De huidige vaccins zijn onder voorwaarden goedgekeurd. De fabrikant is verplicht de komende twee jaar aanvullende informatie in te dienen. Zo moet uit verder onderzoek blijken hoelang het vaccin bescherming geeft, of het vaccin voldoende bescherming biedt aan bijvoorbeeld mensen met een verminderde afweer, en of zwangere vrouwen het veilig kunnen gebruiken. Pas na deze onderzoeken volgt een definitieve goedkeuring. Dat betekent dus dat het vaccin zich nog in een onderzoek en daarmee experimentele fase bevindt.

Bijdrage aan nadere informatie

Naast onderzoeken die de leveranciers in laboratoria uitvoeren, wordt ook andere informatie verzameld. Zo heeft iedereen die het coronavaccin heeft gekregen en een (mogelijke) bijwerking ervaart, de mogelijkheid dit te melden. Daarnaast wordt alle informatie over bijwerkingen van het vaccin verzameld in een Europese databank. In Nederland verzamelt, registreert en analyseert Bijwerkingencentrum Lareb alle meldingen die worden gedaan.

Dit betekent dat mensen die gevaccineerd zijn, een bijdrage leveren aan de onderzoeken die vereist zijn voor de definitieve goedkeuring. Er wordt immers ook actief informatie verzameld. Iedereen die zich laat inenten maakt dus per definitie deel uit van dit medisch experiment.

Vaccin

Voorwaarden medisch experiment

Een medisch experiment mag alleen uitgevoerd worden als mensen vrijwillig meewerken. Daarnaast zijn er meer voorwaarden. Het experiment moet een duidelijk maatschappelijk nut moet hebben en mag geen onnodige lichamelijke of mentale schade toebrengen. Ook moet onderzoek volgens de code vooraf worden gegaan door in vitroproeven en moeten de deelnemers voldoende geïnformeerd worden over het verloop en eventuele gevolgen van het onderzoek. Deelnemers moeten bovendien schriftelijk verklaren dat zij op basis van die informatie aan het onderzoek willen deelnemen. De Code schrijft ook voor dat onderzoeken altijd stop moeten worden gezet wanneer een proefpersoon daarom vraagt.

De huidige situatie

De overheid pompt veel tijd en energie in het promoten van inentingen. Zoals ik dat waarneem, gebeurt dat op basis van onjuiste, eenzijdige en onvolledige informatie en kost het bergen geld. Wat mij betreft manipulatie en propaganda.

Heel veel mensen gaan op basis van deze overheidspropaganda  ‘vrijwillig’ een spuit halen. Daarmee wordt de bepaling rondom vrijwilligheid uit de Code van Neurenberg omzeilt. Mensen doen immers ‘vrijwillig’ mee.  Maar hoe vrijwillig is een keuze die je maakt op basis van onvolledige en eenzijdige informatie? Waar blijft vrijwilligheid als je bij het niet meedoen in een negatief hokje geplaatst wordt en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten gaat worden van een deel van de samenleving?

Daarnaast wordt niet voldaan aan een aantal andere voorwaarden die de Code stelt. Het duidelijk en maatschappelijk nut ontbreekt. Er wordt slechts gesteld dat inenten noodzakelijk is om ‘de strijd tegen Corona te winnen’. Keiharde, onderbouwde en legitieme argumenten ontbreken. Er wordt geredeneerd op basis van aannames, verwachtingen en gegoochel met cijfers. De argumenten die gebruikt worden, worden geïsoleerd gebruikt. Waarmee ik bedoel dat geweigerd wordt andere wegen, zoals het inzetten van al bekende medicijnen, te onderzoeken. Simpelweg elke andere oplossing wordt weggewoven of als niet werkend bestempeld. Rondom Corona hebben mensen dan ook geen gelegenheid hun keuze te maken op een weging tussen verschillende oplossingen. In mijn ogen heeft de overheid de plicht alle mogelijkheden te onderzoeken en te delen met elke inwoner.

Deelnemers moeten voldoende geïnformeerd worden over het verloop en eventuele gevolgen van het experiment. Onder deze ‘eventuele gevolgen’ vallen ook de gevolgen op lange(re) termijn. Die dus nog niet bekend zijn. Hierover kunnen deelnemers dus niet geïnformeerd worden. Voldoende geïnformeerd worden, betekent dat álle informatie verstrekt wordt. Ook al zou die informatie er toe leiden dat mensen huiverig worden voor een vaccin en besluiten niet deel te nemen aan het experiment. Voor zover mij bekend is er ook geen schriftelijke verklaring voor deelnemers.

Er wordt dus m.i. niet voldaan aan de Code van Neurenberg rondom dit grootschalige medische experiment. Erger nog: er worden pogingen gedaan de code te omzeilen.

Misbruik van bevoegdheden

Van misbruik van bevoegdheden is sprake als een overheid een bevoegdheid inzet voor en ander doel dan waar voor het gegeven is.

In de campagne die de overheid voert, worden verbanden gelegd worden tussen de inenting en andere zaken die op een slinkse wijze aan de inenting gekoppeld worden. Zoals het terugkrijgen van ‘je vrijheid’. De vrijheidsberovende maatregelen zijn niet gekoppeld (en zijn niet te koppelen) aan welk vaccin dan ook. Het ging om het tegengaan van de verspreiding van het virus.  Dat was het doel. Het ’terug krijgen’ van vrijheid is een heel ander doel en heeft dus niets te maken met een vaccin. Hier is sprake van een vorm van misbruik van bevoegdheden. De overheid heeft de bevoegdheid vrijheden te beperken. Dit op basis van de Spoedwet waarvan het ook zo maar zou kunnen zijn dat deze op misbruik van bevoegdheden gebaseerd is. Deze bevoegdheid wordt nu ingezet om vaccinatie af te dwingen. Gedrag dat een overheid onwaardig is.

Naast het misbruiken van deze bevoegdheid, zijn de zeer ingrijpende maatregelen ook nooit verantwoord onderbouwd. Ook het objectief monitoren van de maatregelen om te onderzoeken of zij enig nut hebben, is niet gebeurd. Tot op de dag van vandaag, is het nut van welke maatregel dan ook niet onpartijdig en steekhoudend aangetoond.

Nu wordt rondom het opheffen van de maatregelen opnieuw deze bevoegdheid misbruikt. Het vaccineren wordt nu als voorwaarde voor het intrekken van de maatregelen en het terugkrijgen van de vrijheid gebruikt. Twee zaken die door veel onjuiste en halve informatie aan elkaar gekoppeld worden. Terwijl ze volledig los staan van elkaar.

Ook wordt er op allerlei manieren druk gezet en gedemoniseerd. Mensen die kritisch zijn, worden in hokjes geplaatst en zouden ‘de oorzaak’ van het verlengen van de maatregelen zijn. Daarbij wordt gesteld dat ‘kwetsbaren’ in gevaar komen als jij je niet aan de regeltjes houdt. Het barst van de onzinnige en niet hard te maken gevolgtrekkingen. Demonisering dus. Door de overheid nog wel.

Wil jij deelnemen aan een medisch experiment?

Beste mensen, onderzoek eens wat de volledige waarheid is en ga niet alléén af op wat je dag in, dag uit via allerlei kanalen over je uitgestort krijgt. Laat je niet leiden door de overheidspropaganda. Vraag je af of jij onderdeel wilt zijn van een medisch experiment dat niet voldoet aan de afspraken die in Neuerenberg vastgesteld zijn.  Waarover je niet volledig geïnformeerd wordt door degenen die dat zouden moeten doen. Het tegendeel zelfs. Dat gekoppeld wordt aan allerlei zaken die er slechts zijdelings mee te maken hebben?

Onderzoek alsjeblieft ook wie verantwoordelijk is als op lange termijn blijkt dat het vaccineren alsnog negatieve effecten op je gezondheid heeft. De leverancier, de overheid of draai jij zelf voor alle ellende en mogelijke kosten op? Ik nodig iedereen, maar met name de jongeren uit zeer goed te onderzoeken wat gaande is, welke spelletjes gespeeld worden en zelf te onderzoeken en te voelen wat voor jou de beste keus is. En baseer je keuze niet alleen op je verstand, maar laat ook je intuïtie een grote rol spelen. Iets dat Hugo helaas niet doet.

En overheid, neem eindelijk eens écht verantwoordelijkheid. Stop met het verstrekken van desinformatie, het misbruiken van bevoegdheden, het misleiden van mensen en de pogingen de Code van Neurenberg slinks te omzeilen.

Waarheid