Protesten

Over het algemeen zijn protesten manieren om aan te geven dat mensen het niet eens zijn met bepaalde (voorgenomen) besluiten. Op deze manier wordt geprobeerd een aanstaande verandering in de samenleving te beperken of juist een verandering te bewerkstelligen. Ook worden protesten gebruikt voor het uitdrukken van negatieve gevoelens omtrent bepaalde politieke of maatschappelijke problemen.

Protesten ontstaan altijd pas nádat op andere manieren geprobeerd is standpunten duidelijk te maken en consensus te vinden. Als dat niet via de reguliere weg lukt, blijft er vaak niets anders over dan ‘de straat op te gaan’.

Dat is nu bij de boerenprotesten ook het geval. De overheid heeft op quasi democratische wijze zeer ingrijpende maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn gebaseerd op bij elkaar gezochte argumenten. De regering weigert serieus in gesprek te gaan. Binnen de organen waar overleg plaats zou horen te vinden (Tweede en Eerste Kamer) is open debatteren in zijn algemeenheid en over de stikstofkwestie in het bijzonder onmogelijk geworden. Elke andere mening wordt als desinformatie, radicaal rechts, radicaal links of fascistisch weggezet. Daarmee wordt elke discussie direct platgeslagen.

De regering is er in geslaagd de democratie, dat de wil van het volk betekent, te degraderen tot ‘de helft plus 1’. Waarbij het een kwestie van koppen tellen geworden is en de coalitiepartijen voortdurend eenzelfde stemgedrag vertonen. In een échte democratie is dit onmogelijk. Ieder Kamerlid is immers vrij om te stemmen zoals hij zelf wil. Juridisch is binding aan partijbelang of een regeerakkoord niet mogelijk. Er kan wel sprake zijn van een politiek-morele binding. Die wat mij betreft ook een politieke carrière kan omvatten. Afwijken van de partijlijn kon weleens het einde van je politieke loopbaan betekenen. Maar kies dan maar. Voor  het partijbelang of je carrière ná het Kamerlidmaatschap. Of kies je voor je eigen mening, je geweten en degene die je geacht wordt te vertegenwoordigen: de inwoners van Nederland.
Het kan dus m.i. niet anders dan dat er zeer grote krachten in het spel zijn, die langzaam maar zeker de democratie onderuit halen en de Kamerleden van de regeringspartijen en partijen die hen steunen, gedevalueerd hebben tot gedwee stemvee.

Natuurlijk weet ik dat een bemiddelaar aangesteld is in de persoon van Johan Remkes. Een oer VVD-er die zelf groot voorstander is van het vertrek van de boeren. Hij adviseerde daar zelfs het kabinet over. Johan is dus zeker niet onpartijdig en niet onafhankelijk. Hij kán daardoor een rol als bemiddelaar simpelweg niet vervullen. Wat mij betreft is het dan ook zeer terecht dat de meeste boerenorganisaties weigeren met deze man in gesprek te gaan. Zeker omdat Mark Rutte al aangekondigd heeft dat de maatregelen overeind blijven.
Dus dan blijven alleen protesten over.

Protest

Vanzelfsprekend heeft het kabinet, dat ik inmiddels het Schwabinet noem, rekening gehouden met protesten. Om die reden zijn de maatregelen waarschijnlijk net voor het langdurig zomerreces van politici afgekondigd. In de hoop dat de protesten snel af zullen nemen en het Schwabinet verder kan met hun snode plannen.
Het loopt echter anders. Het verzet neemt toe. De kans is groot dat de protesten toe blijven nemen. De boeren protesteren dan ook volop. Over het algemeen en toe nu toe op verantwoorde wijze.

Demoniseren

Zoals bij elk protest zijn er ook zaken die uit de hand lopen. Daar wordt door de overheid en de reguliere media (MSM) volop aandacht aan besteed. Het is inmiddels hét kenmerk van de reguliere media geworden: zeer eenzijdige berichtgeving die altijd het overheidsstandpunt onderschrijft. Er was een tijd dat de journalistiek een ‘luis in de pels rol’ had. Vandaag de dag zijn de reguliere media afgeschaald en opereren zij meer als onderdeel van de marketingafdeling van de overheid dan als kritische waarnemers. De Code van Bordeaux wordt dan ook met voeten getreden. De échte redenen voor de protesten worden door deze partijen zorgvuldig buiten beeld gehouden. Daarover later meer.

Ook zou het kunnen zijn, dat zaken die er voor kunnen zorgen dat boeren de steun van burgers verliezen, uitvergroot worden en zelfs door de overheid in scene gezet zijn. Een voorbeeld hiervan is het storten van asbest op wegen. Het asbest is aangetroffen bij grond die door boeren gestort is. Er zijn echter geen bewijzen dat de boeren ook het asbest gestort hebben. Inmiddels is duidelijk dat minimaal één foto van een ongeluk t.g.v. het storten van grond op snelwegen in scene is gezet. Iemand herkende de auto die zwaar beschadigd op de foto stond. Het was zijn gehavende auto waar hij enige tijd geleden na een ongeluk zwaar beschadigd afstand van deed.

Veel bedrijven steunen de boeren volop en weigeren dan ook opdrachten van de overheid om tractoren weg te slepen of de rommel op te ruimen. De overheid en reguliere media doen het voorkomen of die weigering een gevolg is van bedreiging van die bedrijven door boeren. Ik zal niet ontkennen dat het zeker mogelijk is dat boeren die bedrijven aangesproken hebben en om steun gevraagd hebben. Of dat dan bedreigen is, kan ik niet beoordelen.

Het zijn vormen van demoniseren en framen door overheid en reguliere media. De boeren moeten in een kwaad daglicht gezet worden en voortdurend wordt door de reguliere media gecommuniceerd dat de steun van burgers afneemt. Dit op basis van onderzoeken die door diezelfde media gehouden zijn. Iets met ‘wij van wc eend’.

Ook worden zaken anders voorgedaan dat ze werkelijk zijn. Wie herinnert zich niet de geweldige hoos aan overheidsberichtgeving dat in Friensland een boer poging tot doodslag op agenten gepleegd zou hebben en dat daarom gericht op deze boer geschoten zou zijn. Gelukkig voor deze boer zijn er veel filmpjes beschikbaar die een heel andere realiteit laten zien. Deze man wordt dan ook niet langer vervolgd en het gedrag van de schietende politieman wordt onderzocht. Ik ga er van uit dat jij je kunt voorstellen hoe het leven van de boer er uit was gaan zien als er geen filmopnamen geweest waren…

Rondom het Covid-19 virus werd en wordt door overheid en media op eenzelfde manier gewerkt.

De vraag is dan ook of de overheid en de reguliere media überhaupt nog te vertrouwen zijn. Iedereen die zich verdiept heeft in allerlei wantoestanden binnen politieke partijen (D66, VVD) en overheidsdiensten (Toeslagenaffaire, Belastingdienst, Gasproblematiek Groningen, Uithuisplaatsing kinderen door Jeugdzorg, weigeren besluit rechter tot openbaar maken app-verkeer uit te voeren etc.) kan waarschijnlijk niet anders dan deze vraag met ‘niet altijd’ of zelfs met ‘nee’ beantwoorden.

Motieven stikstofbeleid

Ik ga er van uit dat iedereen die zich breed verdiept heeft in wat gaande is, inmiddels ook ziet dat de overheidsmaatregelen helemaal niets met stikstof te maken hebben. In hoofdlijnen gaat het om het bouwen van een ondemocratische en onmenselijke nieuwe wereldorde, waarbij persoonlijk eigendom afgeschaft wordt. Onderdeel van dit plan is het ombouwen van Nederland tot één grote stad van 30 miljoen mensen. Waarvan de meesten niet uit Nederland afkomstig zullen zijn. Daar zit mede ook de reden dat de deuren voor asielzoekers en vluchtelingen wagenwijd opengezet worden. Mensen die zeggen uit de Oekraïne te komen, krijgen bijna ongelimiteerd en direct toegang tot Nederland. Waarbij zij qua financiën en woonruimte alle steun krijgen. Hoe anders worden inwoners van Nederland behandeld. Voor mij een vorm van discriminatie. De Nederlandse overheid discrimineert Nederlanders…

De overheid probeert het mondiale plan op allerlei manieren door te drukken. De ‘stikstofmaatregelen’ en het beleid rondom Covid-19 zijn onderdelen van dit plan. De strijd van de boeren is een strijd tegen die nieuwe wereldorde. De boeren hebben daarom mijn volledige steun. Het is namelijk niet alleen hun strijd. Het is een strijd voor een menselijke en democratische samenleving. Wie kan die niet steunen? Dus mensen, stop met het aanvallen van de boeren en elkaar. Durf te zien wat gaande is en kom op voor jezelf, jouw toekomst en die van je kinderen.

Koeien

Huidige werkwijze boeren

Als je de boerenacties steunt, word je als vanzelfsprekend gezien als iemand die de boeren op alle fronten steunt. Dat is een onjuist uitgangspunt.

Ik sta helemaal niet volledig achter de huidige werkwijze van veel boeren. Ik bedoel niet de manier waarop geprotesteerd wordt, maar hoe de boeren, boeren. Als ik door de ‘Vitamine HBS bril’ (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch) kijk, zie ik in de bedrijfsvoering van boeren een groot aantal zaken die ernstig onjuist is.

In mijn opleidingen en in mijn boek dat binnenkort verschijnt, neem ik mensen mee in het Vitamine HBS uitgangspunt, dat de mensheid zich onterecht als eigenaar van de natuur benoemd heeft. Met als gevolg dat de hele natuur, alle dieren en planten er voor mensen moeten zijn. Alles wijkt voor het menselijk belang. Dat is onjuist, omdat de mens ónderdeel van de natuur is. Geen eigenaar. Mensen mogen dus – zoals elk levend wezen – de natuur gebruiken. Niet misbruiken.

Deze houding ten opzichte van de natuur zorgt er ook in de boerenwereld voor dat er sprake is van gigantische systemische verstoringen. Een korte toelichting.

Om misverstanden voorkomen: ik oordeel niet over de boeren. Zeker niet over hun mens-zijn. Ik kijk alleen door de HBS bril naar dat wat gaande is en zie dan een aantal onjuiste zaken. Die overigens lang niet altijd door de boerenstand bedacht zijn. De overheid heeft ook allerlei onjuiste maatregelen afgedwongen en als voorwaarde gesteld om boer te kunnen zijn. De overheid heeft mijns inziens dan ook een geweldig grote rol bij het niet (meer) natuurlijk met de natuur omgaan.

GEVEN & NEMEN

De balans tussen geven en nemen is volledig verstoord, omdat al het geven dat mensen doen gericht is op nemen. Er wordt dus niet écht gegeven. Er wordt gegeven om meer te kunnen nemen. Dat is onjuist. Daarbij komt dingen gegeven worden, die de groei van dier en plant stimuleren en een bijdrage leveren aan een korte doorlooptijd. Tijd is immers geld. Dat wat plant en dier krijgen, is vaak helemaal niet wat ze van nature nodig hebben. Zo worden dieren en planten gedwongen te nemen wat zij systemisch gezien niet ‘willen nemen’. Ook onjuist.

RANGORDE

Qua rangorde loopt het ook volledig mis. Rangorde gaat niet over belangrijk zijn, maar over de rol die iemand in een systeem heeft. De rangorde is afhankelijk van het onderwerp dat op een moment speelt. Ik noem dat de parameter. Degene die het beste thuis is in dat onderwerp, is hoogste in rangorde. Een hoogste in rangorde is niet belangrijker dan iemand die dat niet is. Het zegt alleen iets over de rol die je hebt. Als ik naar de veeteelt kijk, is een dier zelf hoogste in rangorde in het ‘dier zijn’. Elk dier weet van nature wat goed of niet goed voor hem is. Dat heet instinct. Het is helaas wel zo dat de mensheid het natuurlijke bij veel dieren er wel uit gefokt heeft.
Veel mensen stellen zich onterecht op het standpunt dat zij veel meer kennis over een dier hebben dan een dier zelf en om die reden uit mogen maken welk leven goed voor een dier is. Het klopt dat mensen over kennis beschikken. Kennis is een verstandsding en vormt slechts éénderde van het mens-zijn. De optelsom van verstand, lichaam en Ziel maakt een mens compleet. Helaas wordt de Ziel bij het kijken naar dieren en planten volledig buitenspel gezet. En er wordt uitgaan van het feit dat een dier geen Ziel heeft. Wat mij betreft onjuist. Juist omdat een dier minder verstandelijke kennis heeft, krijgt de dierlijke Ziel meer ruimte. Elk dier heeft dus een veel bredere basis om het leven op te baseren, dan het fundament waarop veel mensen hun eigen leven baseren. Desondanks zijn er veel mensen die vol blijven houden dat zij weten wat een dier nodig heeft. Met alle ellende van dien.

Wat voorbeelden.

Het is voor geen enkel dier juist als het de meeste tijd binnen staat. Van nature leven dieren buiten en zoeken als dat nodig is zelf een schuilplaats. Helaas is de natuurlijke habitat van dieren door de mens zodanig veranderd dat er voor veel dieren geen natuurlijke schuilplaatsen meer zijn. Wij mensen hebben dat anders bedacht. Dieren staan binnen. Punt. Soms mogen zij, als dat de mens uitkomt en er daardoor niet teveel financiële winst verloren gaat, even naar buiten. Onjuist. Ik ken varkenshouders waarbij biggen per vrachtwagen de gigantische stal ingereden worden, daar opgefokt worden en met een vrachtwagen weer richting slachthuis gaan. De dieren hebben nog nooit de zon op hun huid gevoeld. Hoe on-dierlijk is dat?
Mensen hebben bedacht dat koeien geoormerkt moeten worden. Dat is voor de registratie en allerlei andere argumenten die moeten voorkomen dat een dier mishandeld wordt. Om dat te voorkomen worden er dus gele kunststof platen in de oren geslagen. Dat moet een dier nemen. Wat mij betreft een vorm van mishandeling. Zo zijn er nog talrijke voorbeelden te noemen.

PLEK

Veel mensen krijgen in onze samenleving niet de juiste plek. Het systemisch basisuitgangspunt ‘plek’ gaat over welkom zijn. Er bij mogen horen. Zoals je bent. Als liefdevol samenspel tussen verstand, lichaam en Ziel.

Alles en iedereen heeft recht op een plek. Dieren dus ook. De vraag is of dieren in onze samenleving, dus ook in de boerenwereld, de juiste plek krijgen. Hoe welkom ben je als kip als je met enorme aantallen in kooien of scharrelschuren gestopt wordt? Hoe welkom is een stier met een ring door de neus aan een ijzeren ketting? Een koe mag er alleen bij horen als deze dagelijks leeg getrokken kan worden. Hoe welkom is de Border Collie die in een flat zit terwijl de baasjes geld aan het verdienen zijn? Een konijn op een halve m2 zonder mogelijkheid gangen te graven? Een varken dat nooit in de grond kan wroeten? Een paard dat als kudde- en vluchtdier alleen in een stal van 10 m2 staat? Ook een kalf dat direct na de geboorte bij een koe weggehaald wordt, krijgt gegarandeerd niet de juiste plek.

Natuurlijk weet ik dat veel mensen, dus ook boeren, het goed met hun dieren voor hebben. Dat wil echter niet zeggen dat zijn ook het juiste doen. Dat omdat het houden van dieren in de boerenwereld in basis niet gaat om het houden van dieren, maar om het genereren van inkomen. Zodra geld dé hoofdreden is, moeten alle belang wijken. Dat is bijzonder en ernstig onjuist omdat geld van oorsprong een ruilmiddel is. Helaas is het voor veel mensen een doel geworden.

Eenzelfde rampzalig gevolg van de rol van geld, is duidelijk waarneembaar in de zorg. Het gaat daar ook niet meer om het zorgen voor zieke mensen, maar om het verdienen van geld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen die juist die zorg voorop stellen de zorgwereld verlaten.

Zodra geld verdienen boven menselijkheid of dierlijkheid gaat, stapelen de problemen zich op. Geld krijgt dan teveel plek. Met als automatisch gevolg dat de mens of het dier veel te weinig plek krijgt.

Hierbij spelen nog twee rangorde problemen. Zoals ik al schreef, heeft geld een veel te grote plek gekregen. Met als gevolg dat geld ook hoger in rangorde gesteld wordt dan mensen- én dierenwelzijn. Dat is ernstig onjuist.

Daarnaast worden in de maatschappij ambtenaren met een theoretische opleiding, die jaren vanuit boeken geleerd hebben hoe het zou moeten, hoger in rangorde gesteld dan mensen die generatie op generatie en dag in, dag uit met dieren en planten bezig zijn.

Biologisch werken

Veel boeren zijn voortdurend bezig wél te kijken naar dierenwelzijn. Grote aantallen van hen willen diervriendelijker en biologischer gaan werken. Ook hier speelt wat mij betreft de overheid een beperkende rol. Ik ken niet alle regels, maar ik heb inmiddels wel begrepen dat de omslag van ‘regulier’ boeren naar ‘biologisch’ boeren gepaard gaat met enorme investeringen en allerlei papieren randvoorwaarden waarvan het maar de vraag is hoe juist ze zijn.
Deze investeringen zullen uiteindelijk terugverdiend moeten worden. Om producten echter als biologisch op de markt te mogen zetten, dient aan een groot aantal regels voldaan te worden. Pas daarná mogen de biologische prijzen gehanteerd worden. Mijn informatie is dat de tijd tussen het doen van de investeringen en het starten van het terugverdienen, voor veel ondernemers te groot is om daadwerkelijk de omslag te kunnen maken. Ook hier dus de blokkerende werking van geld.

De huidige situatie

Het stikstofbeleid is niets anders dan het op onjuiste en wat mij betreft onmenselijke gronden onteigenen van een groot deel van de boerenindustrie. Daardoor worden werk en levens van mensen om zeep geholpen.

Daarbij komt beste mensen, dat als het kabinet zo door kan gaan, na de boeren ook burgers onteigend kunnen gaan worden. Door de steeds toenemende en verplichte digitalisering wordt ook de controle op je leven groter en groter. Waardoor de persoonlijke vrijheid kleiner en kleiner zal worden. Ik noem de regering inmiddels het Schwabinet. Het is de Nederlandse afdeling van het World Economic Forum, het WEF. Daar heb ik mijn stem niet voor uitgebracht.

Samenwerking

Tot slot

De boeren krijgen mijn volledige steun. Dat wil niet zeggen dat ik alle acties goedkeur. Die goedkeuring hebben zij overigens helemaal niet nodig. Ik begrijp hun wanhoop volledig. Niet alleen hun werk wordt hen afgenomen. Het gaat om hun leven en dat van hun kinderen. Dat er sprake is van wanhoop in de boerenwereld is al regelmatig duidelijk waarneembaar. Een aantal boeren raakt depressief en er zijn zelfs al gevallen van zelfdoding bekend.

Al jaren is de overheid bezig de samenleving te ondergraven. De échte democratie en de menselijkheid zijn inmiddels voor een groot deel uit onze maatschappij verdwenen. Nederland staat als soevereine staat ter discussie en de kans is groot dat Nederland een toekomst als onderdeeltje van Europa te wachten staat. Althans als het Schwabinet haar zin krijgt.

Ik ben op zich helemaal niet tegen veranderingen. Het leven is immers verandering. Dan wel graag veranderingen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de natuur. Van mensen, dieren én planten. In mijn ogen leveren de plannen die in uitvoering zijn daar helemaal geen bijdrage aan. Het tegendeel.

Daarnaast ben ik tegen de ondemocratische en stiekeme manier waarop een overheid zich laat aansturen door een niet democratische, op geld en macht gerichte buitenlandse organisatie.

De strijd zal nog wel even doorgaan. Ik wens de boeren daar alle sterkte bij en nodig elke burger uit hen te steunen. Zoals gezegd: het is niet alleen de strijd van de boeren.

Er komt een moment dat het stof neergedwarreld is en de samenleving weer in balans is. Ik  nodig de boeren uit kritisch naar zichzelf en hun werkwijze te (blijven) kijken. Met een beetje geluk is er dan ook weer sprake van een overheid de samenleving en de mensen daarin gaat dienen. Op dit moment verwacht de overheid dat de burgers de overheid dienen. Volledig onjuist dus.

Ook hier is nu sprake van een enorme rangorde verstoring. De overheid heeft zich hoger in rangorde gesteld dan de samenleving en de burgers daarin. Dat is niet zo maar onjuist. Dat is ontoelaatbaar onjuist.

Disclaimer

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.