Conflicthantering

Wat is een conflict?

Zoals voor elk woord, zijn er voor het woord ‘conflict’ veel definities. De meest ingewikkelde : “Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid.”

Voor De Roestenburgh ligt het simpeler. Een conflict is een toestand waarin twee of meer partijen het niet eens zijn met elkaars standpunt en niet in staat zijn deze verschillende zienswijzen wederzijds te respecteren. Dat maakt dat er veel woorden zijn die aan kunnen geven dat er van een conflict sprake is. Vete, bonje, clash, onmin, ruzie, strijd, twist, clinch, oorlog, strijd, botsing, geschil, schisma, woorden, wrijving, aanvaring, schering, tweespalt, tweestrijd, onenigheid, tweedracht, disharmonie, verdeeldheid, woordenstrijd, meningsverschil.

Reguliere conflicthantering

ConflicthanteringOver het algemeen worden conflicten alleen ‘bestreden’ vanuit de inhoud en het gedrag dat een gevolg is van een conflict. Er wordt vanuit het menselijk verstand gekeken naar de inhoud van een conflict. Ook de gevoelens die een conflict met zich brengt, worden vanuit het verstand benaderd.

Bij een conflict waar partijen zelf niet uitkomen, wordt vaak een externe ingezet. Een bemiddelaar, een mediator en in het ergste geval zelfs een rechter. Zowel bemiddeling, mediation als een rechterlijke bemoeienis zijn tijdrovende trajecten. Trajecten die daarnaast ook veel geld en energie kosten. Bijzonder bij het inzetten van externen is dat de eigen kracht vaak over het hoofd gezien wordt.

Conflicthantering volgens De Roestenburgh

De Roestenburgh benadert een conflict anders. Op de eerste plaats gaan wij er vanuit dat de conflictpartners zelf voldoende in staat zijn om een conflict op te lossen. Wij bemiddelen dus niet. Daarnaast werken wij vanuit een holistisch mensbeeld. Ons uitgangspunt is dat een mens meer is dan een verstand en een lichaam. Meer dan ‘een verstand op pootjes’.

Een mens is een holistisch wezen dat uit drie delen bestaat; een verstand, een lichaam en een derde on(be)grijpbaar deel. Dit derde deel is het meest belangrijke deel van de mens. Dit derde deel is ook het meest natuurlijke deel van elk mens. Wij noemen het de ziel. Het is echter niet ‘te pakken’ en niet bewijsbaar. De mens heeft in haar ontwikkeling ergens het bestaan van dit deel losgelaten. Erger nog: we zijn het gaan ontkennen. Allemaal als gevolg van de ontwikkeling van het verstand. Dit verstand speelt nu de belangrijkste rol in elk mensenleven en dus ook vaak in de maatschappij. En dat is niet alleen jammer, maar ook erg blokkerend. Want de ziel werkt op basis van een aantal uitgangspunten. Wij noemen deze grondbeginselen de uitgangspunten van het systemisch werken. Deze principes spelen op onbewust niveau en zijn altijd aanwezig. Het zijn krachten die je niet ziet en die er daarom vaak in onze (verstands)maatschappij niet mogen zijn. Zij hebben echter wel immense gevolgen als ze niet gerespecteerd worden. Maar hoe kun je nu iets dat er niet mag zijn, respecteren? De gevolgen van de verstoringen in die uitgangspunten ervaart ieder mens. Dagelijks. En vaak een leven lang.

Een conflict is niets meer of minder dan een verstoring binnen die uitgangspunten. En dat maakt de aanpak van De Roestenburgh bij conflicthantering anders. Natuurlijk wordt er gekeken naar de wederzijdse belangen en naar de gevoelens die een conflict met zich mee brengt. Maar de aandacht en energie gaat vooral naar de bron van een conflict. En die bron is altijd een verstoring van één van de uitgangspunten van het systemisch werken. Daarom worden deze uitgangspunten in de workshop Conflicthantering ook kort besproken en toegelicht. Het conflict wordt op een andere manier bekeken.

Het resultaat van een systemische benadering

Na de workshop is een conflict niet direct opgelost. Er is echter wel inzicht ontstaan in het oorzaak van het conflict. En van conflicten in het algemeen. Ook is er gekeken naar wie wat kan doen. Op basis hiervan kan elke betrokken partij besluiten óf zij nog bereid is iets te doen.

Samengevat: onze conflictbegeleiding leidt tot duidelijkheid. Duidelijkheid over de bron. En duidelijkheid over wat nog gedaan kan worden. En op basis van die duidelijkheid, kan elke partij besluiten stappen te zetten.

Is conflicthantering iets voor leidinggevenden ?

Ja! Elke leidinggevende krijgt immers met conflicten te maken. Persoonlijk in contacten met anderen. Maar ook met medewerkers, andere leidinggevenden en externen. Daarnaast heeft elke manager een faciliterende rol naar zijn medewerkers. Als tussen die medewerkers conflicten ontstaan, dan hoort een leidinggevende zich daarmee bezig te houden. En dat kan pas op een duurzame manier als inzicht ontstaan is tussen een conflict en de uitgangspunten van het systemisch werken.

Is conflicthantering iets voor privé relatieproblemen?

Ja! Tussen relatiepartners in welke vorm dan ook, spelen de genoemde van conflict naar gesprekuitgangspunten van systemisch werken een zeer grote rol. Helaas is bijna niemand zich daarvan bewust. De gevolgen worden helaas wel in een huwelijk of een relatie ondervonden. Als beide partners inzicht opdoen in die uitgangspunten, kunnen zij veel bewuster besluiten nemen over hun huwelijk of over hun relatie. Niet dat deze inzichten een garantie zijn voor het voortbestaan van een relatie. Het is geen tovermiddel. Maar mocht een relatie toch beëindigd worden, dan gebeurt dat bewuster en wordt een scheiding geen vechtscheiding, maar een opheffing van een systeem. En dat komt in de beste families voor.

Het zou ons wat waard zijn als iedereen die het gevoel heeft dat een relatie niet meer werkt, eens door een systemische bril naar die relatie zou kijken. Het aantal relatiebreuken zou gegarandeerd afnemen en daar waar een relatie verbroken wordt, gaat dat harmonieuzer. En dat is goed nieuws voor iedereen die erbij betrokken is. Eventuele kinderen dus ook! Alleen al om die laatste reden, is een andere kijk op conflicthantering al de moeite en investering waard.