In deze inspiratie leg ik een verband tussen Corona, Censuur en Desinformatie. Ik deel graag mijn waarheid met jullie. Ik nodig jullie uit die niet klakkeloos over te nemen. Maar ook niet direct af te wijzen. Lees als je wilt mijn tekst, laat deze bezinken en vorm je eigen waarheid. Zoals ik dat ook gedaan heb en zal blijven doen.

Corona

Corona is een al lang bestaand virus. Het virus kan er voor zorgen dat mensen erg ziek worden en daarna soms een lange hersteltijd nodig hebben om ‘weer de oude te worden’. Mensen met een ernstig verminderde weerstand, kwetsbare personen dus, kunnen er zelfs aan overlijden. Bij dit laatste geval is zo goed als altijd sprake van zgn. onderliggend lijden. Overigens zal het voor niemand bijzonder zijn dat elk mens ook zal sterven. Dat is de énige zekerheid als je leeft. Op de een of andere manier is bijna iedereen bang om dood te gaan. Het zou zo maar kunnen zijn dat deze angst voor de dood en de angst om ziek te zijn, angst voor lijden dus, er mede voor gezorgd heeft dat de situatie is zoals deze nu is.

Een korte terugblik

Begin 2020 is in de hele wereld paniek ontstaan rond het Coronavirus. Dat is op zich al een bijzonder feit. Veel landen – zeker Nederland – hechten aan soevereiniteit, zelfbeschikking en het afstemmen van beleid op de eigen inwoners. Nederland was daar ooit een topper in. Rondom de strijd tegen het virus echter niet. Min of meer klakkeloos zijn alle maatregelen, die wereldwijd genomen werden, overgenomen. Nederland is zich op een aantal gebieden zelfs als het beste jongetje van de klas gaan gedragen. Met als motivatie dat er geen zicht was op wat er gebeurde en er geen ervaring was met dat wat gaande was, werd het ene onzinnige en niet onderbouwde besluit na het andere genomen. Dit soort beleid staat ook wel bekend als paniekvoetbal. Maar nu we een jaar verder zijn en blijkt er helemaal geen sprake te zijn geweest van paniekvoetbal. Er was en is een plan. Met als centrale spil het zaaien van angst en zorgen voor verdeeldheid in de maatschappij. De landelijke overheid, het Kabinet heeft een zeer oude tactiek van stal gehaald, die al eeuwenlang ingezet wordt: verdeel en heers. Besluitvormers hebben er bewust voor gezorgd dat polarisatie in de samenleving ontstond. Dit o.a. door het te doen voorkomen dat er sprake was van grote aantallen doden, die alléén aan het virus te wijten waren. Over wegbezuinigde ziekenhuisbedden en ontslagen personeel werd en wordt niet gerept. Daarnaast werd gezwaaid met de code zwart in ziekenhuizen (waarvan overigens in 2018 ook al sprake was en ondanks de bezuinigingen gewoon voortgezet werden) en de immens grote besmettelijkheid van het virus. Ik kan het niet anders dan een doordacht en erg onjuiste manier van handelen zien.

Nu mensen kritischer worden en steeds duidelijker zien dat slechts het gegoochel met cijfers de bodem van het angstzaaien was, heeft de overheid een probleem. Toveren met Nederlandse cijfers lukt niet meer. Dan maar gaan strooien met onjuiste cijfers uit andere landen zoals India en Brazilië.

Het feit dat steeds meer mensen kritischer worden maakt het lastig voor de besluitvormers. Voor de samenleving is het volgens mij juist een groot voordeel. Steeds meer mensen gaan hun zienswijze delen. Een zienswijze die afwijkt van wat de overheid zegt en er vaak mee in tegenspraak is. En dat past niet in het landelijk overheidsplan. Het plan dreigt dus vast te lopen.

De besluitvormers zetten naast verdeel en heers echter meer middelen in om de plannen hoe dan ook door te drijven: Censuur en Desinformatie.

Censuur

Censuur

Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, een andere controlerende macht, een bepaalde groepering of van bepaalde individuen, om informatie achter te houden of de aan banden te leggen. Vaak wordt het woord censuur gebruikt om aan te geven dat de vrijheid om informatie te delen door pers en/of anderen beperkt wordt.

Nu is het zo, dat slechts de mensen die alleen de overheidsinformatie en de weergave daarvan in de Main Stream Media (MSM) volgen, en dit als nog steeds als onaantastbare waarheid zien, kunnen ontkennen dat sprake is van censuur. Iedereen die wel eens andere bronnen dan de overheid of MSM raadpleegt of zelf andere zienswijzen deelt, heeft inmiddels gezien en ervaren dat er in de hele wereld ook een heel andere kijk op het virus en de maatregelen bestaat. Het delen van de informatie die anders is dan de overheid brengt, wordt echter structureel bemoeilijkt en beperkt. Niet zomaar beperkt, maar ernstig beperkt. De overheid bestempelt gemakshalve die andere kijk als desinformatie en doet er alles aan om er voor te zorgen dat deze andere blik niet algemeen kenbaar wordt. MSM besteden er geen aandacht aan en binnen een aantal social media, zoals LinkedIn en Facebook is inmiddels ‘beleid’ ontwikkeld, dat plaatsing van die andere waarheden bemoeilijkt en onmogelijk maakt. Er worden ‘onafhankelijke fact checkers’ ingezet, die bepalen of iets wel of niet geplaatst mag worden. Het bijzondere van die fact checkers is, dat niemand weet wie het zijn en dat alles wat niet overeenkomt met de overheidspropaganda als leugens gezien wordt. Er wordt domweg gesteld dat die informatie niet waar is of waar kan zijn.

Het meest bijzonder vind ik nog dat zowel overheid en media kennelijk bang zijn voor andere waarheden. Wat maakt dat die angst er is? Als dat wat de overheid uitdraagt volledig juist zou zijn, is er geen enkele angst voor een andere kijk nodig. Dan is elk gesprek te voeren. En dat is nu het grootste probleem: de overheid weigert in gesprek te gaan met andersdenkenen. Erger nog: iedereen met een andere mening wordt gedemoniseerd. Als wappie of asociaal weggezet. Als lieden die schuldig zijn aan alle ellende rondom het virus. Terwijl de ellende niet door het virus, maar door de maatregelen veroorzaakt wordt. Terwijl juist die andersdenkenden bezig zijn met het kijken naar de échte problematiek in de volle omvang en het vinden van wegen om daarmee om te gaan. Andersdenkenden hebben een veel ruimer blikveld dan de landelijke overheid en hun trouwe volgers.

Toen begin 2020 de paniek uitbrak, werd de taak waar de overheid rondom het virus voor stond, als een nagenoeg onmogelijke taak gezien. Maar nu duidelijk is dat er geen sprake van paniek was en is, verliest de landelijke overheid de geloofwaardigheid. De overheid verschuilt zich slim, slinks en tegelijkertijd onjuist achter de legaliteit van alles wat gebeurt. De overheid handelt precies binnen de regels van de wet………..althans, dat wordt gesuggereerd. Voor mij is dat om te beginnen maar zeer de vraag. Daarnaast is het zo dat, als het al zo zou zijn dat alle besluiten binnen een wettelijk kader passen (legaal zijn dus), het maar zeer de vraag is of het ook aanvaardbaar is. Legitiem is. Daarop is er wat mij betreft maar één antwoord mogelijk: het overheidshandelen is rondom Corona NIET legitiem. En dat straalt af op al het overheidshandelen. Regionaal en lokaal. En zo is er een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. De overheid wordt niet langer door iedereen gerespecteerd. En die overheid komt daardoor in het nauw. En iedereen kent het spreekwoord……….een kat in het nauw maakt rare sprongen………….

Voor mij is één van de bewijzen dat het overheidshandelen niet legitiem meer is, het feit dat de overheid naar het onjuiste middel censuur gegrepen heeft.

Natuurlijk zal een aantal mensen nu zeggen dat geen sprake is van censuur en dat ik dat dan moet aantonen. Mijns inziens ligt het anders: de overheid heeft aan te tonen dat hun handelen juist, legaal én legitiem is. Als dat écht onderbouwd, weloverwogen en in goed gesprek met alle betrokkenen lukt, is censuur overbodig. Dus als de overheid er écht van overtuigd is dat alle maatregelen en de onderbouwingen daarvan juist, legaal en legitiem zijn, dan is censuur niet nodig. Helaas is er wel degelijk censuur. Dat ondervind ik en velen met mij dagelijks aan den lijve. Berichten die van social media verwijderd worden en zelfs accounts die geblokkeerd worden. Er is inmiddels een kat en muis spelletje gaande op social media. Geblokkeerd worden, argumenten aandragen dat dit onjuist is. Wel of niet weer toegang krijgen. Een nieuw account maken. Het lijkt zo nu en dan een vorm van bezigheidstherapie.

Mijn bericht waarin ik een vergelijking maakte tussen vaccineren en medische experimenten werd bijv. van Facebook verwijderd met als begeleidende tekst:

Je opmerking is in strijd met onze richtlijnen voor de community inzake spam
Facebook

Als de overheid intrinsiek overtuigd is van de juistheid van hun handelen, komt er een overheidscampagne die alle aspecten in beeld brengt. En geven zowel MSM als social media evenveel ruimte aan de andere geluiden, zienswijzen en waarheden. Dat is tot op heden nadrukkelijk niet het geval.

Groot probleem is nu dat steeds duidelijker wordt dat de manier van handelen van de overheid op list, bedrog en het ontbreken van herinneringen gebaseerd is. Dit zorgt er voor dat élk besluit van de overheid nu ter discussie staat. Dat wantrouwen is niet zomaar hersteld. Want beste mensen, ook hier geldt: vertrouwen komt te voet en verdwijnt te paard.

Naast censuur is er een tweede onjuiste mogelijkheid eigen plannen door te drijven. En dat is

Desinformatie

Desinformatie is opzettelijk misleidende informatie verspreiden. De informatie wordt publiekelijk bekend gemaakt of uitgelekt door een overheid, onderneming of andere entiteit om te voorkomen dat een doelgroep juiste conclusies kan trekken of correcte meningen kan vormen. Desinformatie wordt geproduceerd door mensen die doelbewust hun publiek willen bedriegen, zodat die iets anders gaan geloven dan de volledige waarheid. Desinformatie is vaak zo krachtig, dat wanneer deze succesvol verspreid wordt, ze door het publiek geaccepteerd wordt als feit. Als de énige en onaantastbare waarheid.  Dit kan zo ver gaan, dat als de betrokkenen later de echte waarheid onder ogen krijgen, dit zelfs kan leiden tot ontkenning daarvan. Er treedt dan zgn. cognitieve dissonantie op.

Dat laatste is in mijn ogen op dit moment in ruime mate binnen de samenleving gaande. Veel mensen blijven – mede als gevolg van de toegepaste censuur – heilig geloven in de waarheid van de overheidsinformatie. Daar hoor je immers het meeste over. Terwijl vanaf het begin van de ‘Coronacrisis’ de overheid bewust niet alle informatie verspreid heeft. Wat voorbeelden: de onderbouwing van allerlei cijfers over doden, zieken en mensen die besmet zijn, is nooit in alle openheid gedeeld. En het constant door elkaar heen gebruiken van begrippen. Eerst het aantal doden, dan weer gaat het over besmettingen, dan weer over het aantal zieken, het aantal mensen op de IC of over positieve testen……… Dat op zich zorgt al voor misleiding. Maatregelen, die de samenleving economisch, democratisch, sociaal en qua menselijkheid beschadigd hebben, zijn niet of slechts met algemene kretologie onderbouwd. Er zijn geen startmetingen en uitgangspunten vastgesteld, dus het is onmogelijk de resultaten van de maatregelen te meten. Ook het slechts gedeeltelijk delen van wat gaande is, valt onder misleidende informatie. Het feit dat alle vaccins slechts tijdelijk goedgekeurd zijn en er geen enkele leverancier verantwoordelijkheid neemt voor wat ze geproduceerd hebben of voor de gevolgen op lange termijn, is essentiële informatie voor mensen om te kunnen bepalen of zij vrijwillig een vaccin laten inbrengen. Ook het doen voorkomen dat een vaccin ervoor zorgt dat mensen ‘hun vrijheid terugkrijgen’, is simpelweg onjuist en daarmee desinformatie. En zo zijn er veel voorbeelden.

Tot de dag van vandaag verbaas ik me er over dat veel mensen dit soort zaken simpelweg niet weten en als je het er met hen over hebt…..niet geloven. Want de overheid en MSM hebben hier niets over gezegd…

De overheid heeft daarnaast nog een geweldig sneaky manier ontdekt om desinformatie te gebruiken. En dat is informatie die de overheid niet welgevallig is, voorzien van het stempel desinformatie. Dit stempel is misleidend, omdat de indruk gewekt wordt dat die andere kijk onjuist en niet waar is of kan zijn. Terwijl het simpelweg een andere kijk is die voor hetzelfde geld zo maar eens dé waarheid zou kunnen zijn. Dit stempel in combinatie met het zelf verstrekken van desinformatie en het toepassen van censuur, zorgt er voor dat veel mensen niet op zoek gaan naar hun eigen waarheid. En dat polarisatie in de samenleving ontstaan is en in stand gehouden wordt. Voor mij is het onbegrijpelijk: een overheid die polariseert.

Eigen waarheid

Dat is waar ik iedereen toe uitnodig. Ga op zoek naar je eigen waarheid. Lees zoveel als je te pakken kunt krijgen en maak zelf een afweging. Laat anderen die afweging niet maken. Ook de overheid niet!

Je kunt andere informatie op veel plaatsen vinden. Onderstaand wat voorbeelden. Het feit dat ik deze voorbeelden noem, wil niet zeggen dat ik het met alle informatie die daar te vinden is, eens ben. Zeker niet. De ene keer volg ik de waarheid van de overheid, een andere keer de waarheid uit ‘alternatieve bronnen’. Ik neem deze informatie tot me en weeg en meng deze met de overheids- en MSM berichtgeving. Zo ontstaat mijn waarheid.

Ik daag je uit hetzelfde te doen………..

Besteed om te beginnen eens net zo veel tijd aan alternatieve informatiebronnen als je informatie van MSM tot je neemt.

Alternatieve bronnen:

www.viruswaarheid.nl

https://gezondverstand.eu/

https://www.ninefornews.nl/

www.dissedent.one

Tot slot

Ik wens iedereen een mooie zoektocht naar informatie, een welbewuste afweging en een periode zonder angst voor wat dan ook.

Ik ben benieuwd wat er met deze tekst gebeurt als ik deze deel op social media………

Waarheid