Inleiding

Deze inspiratie is gebouwd op een zeer boeiend boek (Corona Ontmaskerd). Het is niet mijn bedoeling om het boek samen te vatten. Daar is het lezen van het hele boek m.i. veel te belangrijk voor. Wat ik in deze inspiratie doe, is de voor mij belangrijkste punten uit dit boek op een rij zetten. Het boek richt zich overigens op Duitsland, maar voor zover ik kan beoordelen is de situatie in Nederland niet veel anders. En zoals je (als je verder leest) zult zien, vind ik veel punten belangrijk. Omdat ze onze samenleving raken en deze dreigen ineen te laten storten. De punten uit het boek heb ik aangevuld met voor mij belangrijke zaken. Vanzelfsprekend kan het zo zijn dat al deze punten voor jou niet belangrijk zijn. Dat kan en mag. Ik nodig je wel uit mijn opsomming eens op je gemak door te nemen en na te gaan of jouw kijk op wat nu in de samenleving speelt daardoor wijzigt. Mocht je je daarna verder willen verdiepen in deze heel andere kijk, dan nodig ik je uit het boek Corona Ontmaskerd van Karina Reiss en Sucharit Bhakdi te bestellen en te lezen. Je kunt het bestellen bij De Blauwe Tijger. Ook Bol.com levert het, maar die vinden het nodig er deze tekst bij te zetten…….
“……….Bol.com verkoopt miljoenen boeken. We vinden het van groot belang om zorgvuldig met de vrijheid van meningsuiting om te gaan. Sommige boeken kunnen echter onvolledige en/of misleidende informatie bevatten. Ga daarom voor de meest actuele informatie over COVID-19 altijd naar de website van het RIVM (nl) of naar de website van het NVR (be)…….”

In mijn ogen een tekst die sneaky aangeeft dat BOL (waarschijnlijk onder druk van de overheid) er vanuit gaat dat dit boek onjuiste informatie bevat. Voor zover ik dat kan beoordelen is dat zeker niet het geval. Het boek bevat wel informatie die strijdig is met de overheidsstandpunten. Dat dan weer wel. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat die informatie dan onjuist is.

De korte omschrijving van het boek luidt: Covid-19 is een echte ziekte, waarvan enkelen ziek worden en die fataal kan zijn voor met name ouderen. Maar niets doet met de overgrote meerderheid. EN MEER IS HET NIET.

Een willekeurige opsomming

 • Doodgaan is een onderdeel van het leven. Alles wat leeft, zal ooit sterven
 • Wat dient het je te stoppen met leven uit angst voor de dood?
 • In 2009 veranderde de World Health Organisation (WHO) onverwachts en zonder argumenten de definitie van een pandemie. Tot die tijd werd een pandemie gekoppeld aan extreem hoge aantallen zieken en overlijdens. Vanaf 2009 werd de definitie: “wereldwijde verspreiding van een nieuwe ziekte”. De ernst of gevolgen spelen geen enkele rol meer. De huidige betekenis heeft dus helemaal niets te maken met aantal zieken en doden. Elke ‘nieuwe ziekte’ die zich wereldwijd verspreid, is een pandemie. Een nieuwe vorm van neusverkoudheid dus ook.Pandemie
 • Les 1 Crisismanagement: als een crisis niet bezworen wordt door de huidige leiders, dan nieuwe leiders aan het roer zetten.
 • De wetenschappelijke basis voor het vaststellen van een infectieziekte (onderzoek voorgeschiedenis patiënt, klinisch onderzoek patiënt, aangevuld met laboratorium tests) wordt met voeten getreden.
 • Geen enkele test (ook de PCR test niet) is goedgekeurd als diagnostische test. De testen zijn slechts geschikt als hulpmiddel. Een positieve test bestempelen als besmettelijk geval is dan ook ernstig onjuist.
 • Elk huidig testprotocol is ontwikkeld zonder dat het virus beschikbaar was. De testen kunnen dan ook geen uitslagen geven die een infectie kúnnen bewijzen.
 • Coronavirussen zijn wijd verspreid en geven bijna geen ernstige ziekteverschijnselen. De zenuwcellen in neuskeelholte kunnen geïnfecteerd worden, waardoor tijdelijk ruik en smaak verminderen. Zodra de infectie op natuurlijke wijze overwonnen is, komen reuk en smaak terug. In zeldzame gevallen worden mensen ernstig ziek en ontstaat een levensbedreigende longontsteking. Meestal bovenop onderliggend lijden.
 • Het hoge aantal zieken en doden is een gevolg van onterechte toekenning aan Covid-19.
 • Geen enkele maatregel is opgesteld na overleg met en afwegingen door een multidisciplinair team van onafhankelijke deskundigen. De overheid heeft zelfstandig criteria en maatregelen opgesteld.
 • Een ‘pandemie’ eindigt als de verspreiding afneemt. De overheid heeft vanaf het begin gesteld dat deze pandemie eindigt als iedereen gevaccineerd is. Elk vaccin is een (beperkt) hulpmiddel bij het beëindigen van de verspreiding. Het is en kan géén doel zijn. Het stellen dat een vaccin deze pandemie beëindigt, is dus niet alleen onjuist, maar wat mij betreft ook misdadig.
 • De gevolgen van de Covid-19 pandemie zijn minimaal te noemen. Er is geen enkel rampscenario uitgekomen. Er was en is dus geen enkele onderbouwing of noodzaak voor maatschappij ontwrichtende maatregelen.
 • De echte problemen in de zorg worden veroorzaakt door jarenlange onverantwoorde bezuinigen op de zorg. Niet door Covid-19.
 • De testresultaten worden bij voortduring gemanipuleerd en onjuist weergegeven. En er worden steeds andere maatstaven gehanteerd: besmettingen, zieken, opnames in ziekenhuis, IC bezetting, doden…….
 • De argumenten die de overheid gebruikt voor het onderbouwen van maatregelen zijn onjuist en in strijd met alle beginselen van de wetenschap. Een groot deel van de wetenschap heeft zich laten sturen door de overheid en farmaceutische industrie en hun adviezen gericht op de standpunten van de overheid. Waarna de overheid zich verschool achter deze onjuiste wetenschappers. Wetenschappers met kritiek op deze werkwijze werd en wordt de mond gesnoerd.
  Censuur
 • Een positieve PCR test kan geen directie infectie bewijzen. Het klinisch beeld van de patiënt bepaalt. Het testen van gezonde mensen is dan ook zinloos. Dit is vanaf het begin af aan bekend bij de overheid.
 • Het invoeren van dwangmaatregelen op basis van deze tests is ongrondwettelijk. Dergelijke maatregelen mogen wettelijk gezien alleen genomen worden als een kritisch aantal nieuwe besmettingen overschreden wordt en PCR testen KUNNEN geen nieuwe besmettingen aantonen. Sneltesten zijn nog zinlozer.
 • Door de huidige testwijze worden cijfers kunstmatig opgedreven. Cijfers die géén besmettingscijfers (kunnen) zijn, worden als onderbouwing voor het beperken van Grondwettelijke vrijheden misbruikt.
 • Het overheidsplan tot beperken van vrijheden en deze beetje bij beetje teruggeven is niet wetenschappelijk onderbouwd. Elke overheidsmaatregel was en is een politieke beslissing die gebouwd is op pseudowetenschappelijke en daarmee onjuiste gronden.
 • Wellicht zijn de maatregelen volgens de wet toegestaan. Legaal dus. Hier twijfel ik overigens aan omdat het zo maar zou kunnen zijn dat sneaky juristen via U-bocht constructies het doen voorkomen dat er van legaliteit sprake is. De legitimiteit van de wetgeving ontbreekt in ieder geval. Legitiem wil zeggen dat een wet aanvaardbaar en proportioneel is, een maatschappelijk doel dient en in het belang van de inwoners is.
 • In veel gevallen is sprake van detournement du pouvoir. Misbruik van bevoegdheden. De overheid gebruikt de haar wettelijk toegekende bevoegdheden tot het nemen van maatregelen voor een ander doel dan waarvoor deze gegeven zijn. Bevoegdheden ter bescherming van de volksgezondheid worden gebruikt (misbruikt) om Grondrechten en menselijke vrijheden te beperken
 • De overheid loopt een Echternach processie: 1 stap vooruit, 2 achteruit.
 • Wetenschappelijk onderbouwde conclusie februari 2021: Er zijn niet meer mensen aan Covid-19 overleden dan in voorgaande jaren aan zware griepgolven.
 • Er zijn geen noodtoestanden in ziekenhuizen geweest. Een ziekenhuis kan structureel geen bedden vrijhouden voor pandemieën of epidemieën. Dat hebben de griepgolven de laatste jaren wel duidelijk gemaakt.
 • Er zijn niet of nauwelijks noodbehandelingen uitgesteld. De behandelingen die uitgesteld zijn, waren behandeling van mensen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet op IC terecht zouden komen.
 • De Covid-19 druk in ziekenhuizen is kunstmatig en bewust ontstaan door elke patiënt te testen en deze als Covid-19 patiënt te registreren. Terwijl zoals gezegd de testen ongeschikt zijn voor het stellen van een diagnose.
 • De problemen in de zorg zijn vooral menselijke bezettingsproblemen, die een gevolg zijn van onderwaardering van het vak en de daarmee gepaard gaande lage salariëring.
 • Veel ingezette apparatuur rondom Covid-19 behandeling is (zeker in het begin) te vroeg en daarmee waarschijnlijk contraproductief ingezet.
 • Het aantal mensen dat met ernstige luchtweginfecties tijdens de pandemie in ziekenhuizen is opgekomen, is lager dan in de periode daarvoor.
 • De beddenbezetting in ziekenhuizen was tijdens de pandemie zelfs laag.
 • Het plan om meer ziekenhuizen te sluiten, is tijdens de pandemie gewoon voortgezet. Er is niet voor gekozen de sluitingen te stoppen of uit te stellen.
 • Er is geen sprake van oversterfte. Zeker niet als je de toename van de bevolking en de vergrijzing mede in ogenschouw neemt.
 • Landen die geen of minder vergaande maatregelen namen, bereikten minimaal dezelfde of betere resultaten.
 • Aangetoond is dat de lockdowns en ‘blijf thuis’ oproepen géén zin gehad hebben.
 • De sterftecijfers hebben an sich geen enkel verband met Covid-19. In landen met een hoge levensverwachting (zoals Nederland) leven veel oudere en kwetsbare mensen, die bevattelijk zijn voor virusinfecties en dat veroorzaakt de sterftecijfers. De overheidsmaatregelen ter bestrijding van het virus hadden en hebben geen enkele invloed op deze cijfers. De maatregelen hebben met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid echter wel tot meer overlijdens en toename van menselijk lijden geleid.
 • Het zinloos blijven testen met testen die daarvoor aantoonbaar ongeschikt zijn, houdt de pandemie (in de nieuwe definitie) in stand.
 • Mondkapjes bieden géén voordelen, slechts nadelen. Deze nadelen zijn zowel lichamelijk (luchtwegen) als psychisch. Een deel van de menselijk communicatie (gezichtsuitdrukking) wordt immer ernstig belemmerd. Dit verhoogt de kans op psychologische stress bij zowel volwassen als kinderen. Vooral bij kinderen kan het dragen van mondkapjes door anderen tot contact- en psychische stoornissen leiden. Daarnaast remt psychologische stress de witte bloedcellen hetgeen leidt tot vermindering weerstand.Mondkapjes
 • Hét argument voor dragen van mondkapje is uitgangspunt dat asymptomatische mensen het virus over kunnen dragen. Dit is aantoonbaar onjuist.
 • Uitgeademde lucht van asymptomatische mensen kán niet besmettelijk zijn.
 • De overheid heeft geen verantwoorde afweging gemaakt (en maakt nog steeds geen afweging) tussen de voor- en nadelen van de maatregelen. De economische, sociale en gezondheidsnadelen zijn inmiddels vele malen groter dan de niet bestaande voordelen. De intermenselijke schade is gigantisch.
 • Als het écht gaat om volksgezondheid en welzijn, wat maakt dan dat de overheid weigert alle cijfers bekend te maken? En weigert verbanden te onderzoeken tussen de gevolgen van de overheidsmaatregelen en overlijden? En het verband tussen vaccin en overlijden?
 • Gevolgen maatregelen voor kinderen:
  • Kind-zijn wordt hen ontnomen
  • Kinderen wordt een schuldgevoel aangepraat (als jij niet….dan sterft oma….)
  • Er wordt afstand gecreëerd tussen kinderen en naasten met grote kans op neurologische schade
  • Er ontstaan achterstanden in het onderwijs
  • Scholen zijn noodzakelijke fysieke ontmoetingsplaatsen voor kinderen. Digitale vervanging daarvan is niet mogelijk
  • Sociaal isolement is voor kinderen catastrofaal
  • Psychologische onrust, neerslachtigheid, depressiviteit, angststoornissen, slaapstoornissen en suïcide gevaar
 • Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is Covid-19 NIET natuurlijk ontstaan. Het virus bevat nl. veel gen-segmenten die van nature niet gemakkelijk ‘als vanzelf’ ontstaan.
 • IFR (Infectie Sterfte verhouding) is niet definitief vast te stellen, omdat geen onderscheid gemaakt is tussen overlijden met en door het virus.
 • IFR in alle leeftijdsgroepen lijkt vergelijkbaar met IFR griepvirussen
 • Klinisch beeld Covid-19 is NIET totaal anders dan bij andere infecties. Wellicht alleen m.u.v. tijdelijke reuk en smaakverlies, dat echter bij meer virusbesmettingen voorkomt en altijd tijdelijk is.
 • Jongeren overlijden zeer, zeer zelden aan Covid-19
 • Media blazen individuele gevallen op en laten het voorkomen dat dit structureel veel voorkomende gevallen zijn
 • 99% van de aan Covid-19 toegekende doden hadden een eerdere ziekte en/of onderliggend lijden
 • Covid-19 is één van de minst gevaarlijke van alle longontsteking verwekkers
 • Ondanks alle paniekverhalen zijn de lange termijn gevolgen en de aantasting van organen niet anders dan bij andere virale aandoeningen van de luchtwegen
 • In een overlijdensakte wordt verschil gemaakt tussen directe- en onderliggende doodsoorzaken. Voorbeeld: iemand met kanker die overlijdt aan longontsteking: directe doodsoorzaak is longontsteking. Onderliggende doodsoorzaak is Kanker. WHO heeft spelregels verandert: indien er aantoonbaar of een vermoeden van Covid-19 is, moet dat als onderliggende doodsoorzaak vermeld worden. Het kunstmatig ophogen aantal Covid-19 doodsoorzaken dus.
 • Covid-19 is geen volledig nieuw virus en heeft geen bijzonder verraderlijke eigenschappen
 • Een immuunsysteem ontstaat en blijft in stand door te strijden met virussen. Een gezond immuunsysteem kan het Covid-19 virus aan.
 • Immuniteit tegen Covid-19 betekent niet dat je niet geïnfecteerd kunt raken, maar dat je waarschijnlijk minder erg ziek zult worden
 • Einde aan virus pandemieën / epidemieën in lente- en zomer maanden heeft waarschijnlijk te maken met toename vitamine D. In herfst/winter minder zon en minder buiten. Gevolg: veel mensen met vitamine D tekort.
 • Covid-19 virus vestigt zich in neus/keel holten. Indien het virus zich toch naar luchtwegen/longen verplaatst is het afweersysteem sterk genoeg virus uit te schakelen
 • Vaccins zijn vaak nuttig (pokken, difterie, tetanus etc.)
 • Een vaccin is noodzakelijk indien:
  • Infectie bij gezonde mensen vaak tot ernstige ziekte leidt. Bij Covid-19 NIET het geval.
  • Bevolking onvoldoende beschermd is tegen het virus. Dan is massavaccinatie wenselijk. Tegen Covid-19 is nagenoeg de gehele bevolking voldoende beschermd.
  • Virus niet zou muteren. Zoals elk virus verandert Covid-19.
  • Conclusie: vaccin tegen Covid-19 NIET zinvol.
 • Covid-19, overheid stelt: “de corona pandemie zal eindigen wanneer een vaccin beschikbaar is.” Het is echter niet aan de overheid een pandemie als beëindigd te verklaren. Dat is aan de WHO.
 • Op DNA gebaseerde vaccins zijn nog nooit definitief goedgekeurd voor de mens. Dit omdat ze nooit voldoende preklinisch getest zijn op mensen. De huidige Covid vaccins zijn dan ook slechts voorwaardelijk als noodmaatregel goedgekeurd. De testfase loopt nu…..
 • Op DNA gebaseerde vaccins kunnen er voor zorgen dat er auto-immuunreacties optreden.Risico en artseneed
 • Een vaccin moet bescherming bieden tegen ernstige/levensbedreigende ziekten of overlijden. Daarnaast moeten de ernst en het aantal bijwerkingen binnen aanvaardbare en verantwoorde grenzen liggen. Aan beide eisen wordt niet voldaan.
 • Fabrikanten van vaccins zijn op géén enkele manier aansprakelijk voor de bijwerkingen van deze noodvaccins!
 • Reguliere vaccins doorlopen een testproces van 7 tot 10 jaar. De Covid vaccins zijn binnen enkele maanden goedgekeurd. Waarbij gesteld wordt dat extra inzet van geld en mankracht dit mogelijk gemaakt heeft. Dit klopt niet, omdat uitgebreid testen TIJD vergt. Tijd is niet te versnellen. De overheid verstrekt dus ook hierover desinformatie.Zandloper
 • De veiligheid van de bevolking bij massavaccinatie is niet gegarandeerd en kán niet gegarandeerd worden.
 • De risico’s van de Covid-19 vaccins bij mensen zijn niet bekend, omdat deze niet uitgebreid getest zijn. Inmiddels is wel bekend dat de vaccins ernstige onmiddellijke bijwerkingen hebben die wijzen op de mogelijkheid van stolselvorming in lichaam. Door een protocolwijziging wordt, sinds deze bijwerkingen bekend zijn, tegelijkertijd een pijn- en koortsverlagende middelen toegediend. Hierdoor worden de directe bijwerkingen draaglijk en verdwijnen de symptomen. Een protocolwijziging tijdens het proces is vanuit wetenschappelijk oogpunt ontoelaatbaar. Het onderdrukken van symptomen, die op mogelijk grote lichamelijke gevolgen wijzen, is misdadig. Deze informatie is bij overheid en medici bekend. Ondanks dat, wordt de druk op massavaccinatie opgevoerd voor een vaccin waarvan het nut en de bescherming ontbreken en de risico’s dus zeer groot zijn.
 • Het vaccinatieprogramma is een medisch experiment. Op basis van de Code van Neurenberg mag een medisch experiment alleen uitgevoerd worden op basis van vrijwillige deelname. De overheid manipuleert en verhoogt dag na de dag de druk op vaccineren. Op deze manier proberen zij sneaky de Code van Neurenberg te omzeilen. Mensen laten zich immers ‘vrijwillig‘ inenten. Maar hoe vrijwillig kan vrijwillig zijn, als je niet beschikt over alle informatie, inclusief de risico’s? Als daarbij de overheid ook nog keihard verkondigt dat het geen experiment is, is de desinformatie compleet. Bovendien is de vraag of van vrijwilligheid sprake kán zijn, als de deelname aan het maatschappelijk leven afhangt van wel of niet gevaccineerd zijn. Vrijwilligheid is dus ver te zoeken.
 • Bij de huidige MRNA vaccins wordt virale informatie rechtstreeks in een spier geïnjecteerd en komen daardoor in de bloedbaan terecht. Wat dit met de cellen in het lichaam doet, is niet bekend. En kan niet bekend zijn, omdat er onvoldoende getest is. Daarnaast bevatten de vaccin nanodeeltjes die de werking van bloedcellen en het stollingssysteem kunnen verstoren. Het huidige experiment is dus onverantwoord, temeer omdat vanaf het begin af aan bekend was dat er geen zekerheid was over de gevolgen.
 • Artsen, die mensen die zich willen laten inenten NIET waarschuwen over de risico’s (die bij hen bekend hadden moeten zijn), voldoen niet aan hun informatieplicht en schenden daarmee de artseneed.
 • Hét grootste korte en lange termijn risico van de vaccins is bloedstolling die zich op élke plaats in het lichaam voor kan doen. Dat is LEVENSGEVAARLIJK.kerkhof
 • Overheden gebruiken de ‘pseudo-pandemie’ om vrijheden en grondrechten te beperken. De overheid beloofd deze terug te geven als iedereen gevaccineerd is. Vaccin en vrijheden hebben echter níets met elkaar te maken. Daarbij doen vaccins niet wat ze moeten doen en zijn er zeer grote gezondheidsrisico’s aan verbonden.
 • De QR-app wordt waarschijnlijk de basis voor de uitvoering van Wet Gegevensverklaring Samenwerkingsverbanden (WGS). De Tweede Kamer is al akkoord. De QR app koppelt al onze gegevens (bankrekening, vermogen, medisch dossier etc.). Eerst landelijk, dan ook internationaal. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat nog veel meer instanties onze persoonsgegevens met elkaar delen, zonder dat er iets crimineels aan de hand is. En niet alleen overheidsinstanties, ook private partijen! Het wordt verkocht als strijd tegen het ‘killervirus’. Het virus zou zo maar eens slechts een afleidingsmanoeuvre van de invoering van deze wet kunnen zijn. De QR is dan niet een middel, maar het doel. Die QR lijkt nu “vrijheid” te geven, maar weet dat het daar niet bij blijft. Het is een eerste stap naar algehele controle over elk individu.
 • De overheid stelt niet onderbouwd en zonder nadere toelichting dat het risico van vaccineren verwaarloosbaar klein is t.o.v. de voordelen.
 • In Duitsland zijn in het eerste halfjaar van 2021 slechts 52 menen zonder onderliggend lijden overleden aan Covid-19. Om die reden zijn 60 miljoen mensen gevaccineerd meet een vaccin dat niet definitief is goedgekeurd en waarvan de gevolgen niet bekend kunnen zijn.
 • Dé tactiek die de overheid gebruikt is tweeledig. Op de eerste plaats wordt angst gezaaid. Op de tweede plaats wordt mensen een schuldgevoel aangepraat. Dit alles ondersteund door het organiseren van een tweedeling in de maatschappij tussen de ‘goeden’ (iedereen die braaf de overheid volgt) en de ‘kwaden’ (degenen die dat niet doen).
 • Angst blokkeert in zeer ernstige mate het vermogen van mensen zelfstandig informatie te verzamelen en daaruit conclusies te trekken.
 • De overheid zorgt er voor dat informatie, die niet binnen het plan past, moeilijk of niet bereikbaar is.
 • Mutaties van virussen zijn niet tegen te houden en zijn over het algemeen minder of niet gevaarlijk. De overheid zoekt nu bewust naar mutaties en brengt deze op het moment dat het hen schikt naar buiten als een extreem besmettelijke of dodelijke variant, zodat de angst hoog blijft en mensen volgzaam blijven.
 • Voor het zaaien van angst gebruikt de overheid o.a. het feit dat ademnood/stikken voor bijna iedereen één van de grootste angsten is. Ook wordt telkens onterecht en niet onderbouwd een link naar de Spaanse griep gelegd. Dat was een ander virus en speelde in een heel andere tijd. Daarnaast wordt de niet overzienbare gevolgschade van Covid-19 in de strijd gegooid. Dit laatste kon wel eens tegen de overheid gaan werken, omdat de niet overzienbare gevolgschade van de vaccins vele malen groter blijkt te zijn.
 • De overheid heeft een ‘angst zaai-orkest’ geformeerd. Het bestaat uit politici, deskundigen, bekende Nederlanders, hoofdredacteuren, journalisten en presentatoren. Voorbeelden Mark Rutte, Hugo de Jonge, Ferd Grapperhaus, Hubert Bruls, Jaap van Dissel, Diederik Gommers, Marion Koopmans, Ernst Kuipers, Ab Osterhaus etc. etc. Zij treden om de beurt als solist op. Daarnaast worden vaak gastmuzikanten ingezet.Orkest
 • Fact checkers is een misleidende naam voor ondeskundigen, die betaald worden om zaken die de overheid niet dienend zijn als onjuist of als desinformatie te bestempelen. Niemand weet wie deze mensen zijn en welke criteria (anders dan die de overheid stelt) gehanteerd worden. Inmiddels is duidelijk dat door fact checkers afgekeurde informatie over het algemeen waar is.
 • Het is maar zeer de vraag of de informatie van het RIVM betrouwbaar is. Er worden cijfers en feiten verspreid, waarvan de onderbouwing niet bekend gemaakt wordt. Daarnaast wordt gewerkt op basis van (PCR)testen, die geen uitsluitsel kúnnen geven.
 • De vermeende voordelen van de overheidsmaatregelen staan in geen enkele verhouding tot inmiddels aantoonbare gigantische nadelen en schade aan de samenleving op economisch, sociaal en menselijk vlak.
 • Géén enkel Covid-19 vaccin beschermt en is veilig.
 • Censuur is onderdeel geworden van de vrijheid van meningsuiting.
 • De overheid leidt aan het Cuba-syndroom: er is slechts één mening toegestaan. Die van de overheid.
 • Een inhoudelijke gedachtewisseling ,waarvoor andersdenkenden open stonden én open staan, wordt door de overheid niet toegestaan en zo goed als onmogelijk gemaakt.
 • Andersdenkenden worden gedemoniseerd door ze als wappies, asocialen en verspreiders van desinformatie weg te zetten. De media dragen daar hun gigantische steen aan bij.
 • Het recht van demonstratie wordt zonder welke onderbouwing dan ook ondergeschikt gemaakt aan de bescherming van de volksgezondheid.
 • Veel (social) media manipuleren, verspreiden desinformatie en steunen de overheidspropaganda.
 • De overheid maakt op misdadige wijze misbruik van het gegeven dat een mens naast een individu een kuddedier is. Veel mensen zijn tot alles in staat om een plek in de samenleving te krijgen of te behouden. Velen zijn zelfs bereid hun individualiteit daarvoor op te offeren.
 • Grondrechten zijn ONSCHENDBARE en ONVERVREEMDBARE mensenrechten voor elk individu. De overheid of politiek gaan niet over de toekenning hiervan. De rechten zijn en horen er te blijven. Ongeacht dat wat de overheid vindt. De overheid heeft niet het recht vrijheden al dan niet toe te kennen. Het willekeurig beperken en weer ‘teruggeven’ van grondrechten is strijdig met de letter én de geest van de wet en daardoor misdadig. Het zou dus zo maar kunnen zijn dat de overheid inmiddels als een criminele organisatie gezien kan worden.Grondrechten
 • Het is maar zeer de vraag of de Rechterlijke Macht nog onafhankelijk is en of de Trias Politica in de dagelijkse praktijk nog bestaat.
 • Het ontwikkelen van het kritisch en onafhankelijk zelfdenkend vermogen, is helaas geen groot onderdeel van medicijnenstudie. Dit in combinatie met de enorm grote financiële inbreng van de farmaceutische industrie, heeft een meerderheid van zwijgende, volgzame een weinig kritische artsen tot gevolg. Vanzelfsprekend de goede niet te na gesproken.
 • Een groot aantal medici heeft zich geconformeerd en overgegeven aan overheidswaanzin en is zich samen met de overheid gaan gedragen als ‘crisisoverwinnaars’.
 • Artsen worden door Big Pharma, overheid en inspectie onder immense druk gezet. In de praktijk is sprake van intimidatie. Dit uit zich door dreigen met het opleggen van gigantische boetes, afnemen van bevoegdheden en zelfs huiszoekingen. Desondanks treden – gelukkig – steeds meer artsen naar buiten.
 • In veel organisaties (zeker indien deze zoals overheid en medische instellingen hiërarchisch georganiseerd zijn) geldt: één onjuist woord, betekent einde carrière.
 • Het is maar zeer de vraag of de miljoenen kostende overheidspropaganda voor vaccineren niet strijdig is met de wet. Waarschijnlijk hebben juristen mazen in de wet gevonden. De vraag blijft echter hoe ethisch dit is.
 • Covid-19 is een nep-pandemie. Zelfs geen epidemie.
 • De hele wereld reageert op dezelfde manier op de ‘Covid-19 crisis’. Dit als gevolg van jarenlange voorbereiding door ‘leidende staten’ die crisissituaties op elkaar af willen stemmen en dan wel zodanig dat de crisis beheerst wordt zoals de ‘leiders’ dat willen. Deelnemers aan dit plan zijn politici, bestuurders mondiale bedrijven, farmaceutische industrie en vertegenwoordigers uit de financiële en media wereld. Niet betrokken zijn sociologen, psychologen, detailhandel en middenklasse. Op geen enkele manier zijn vertegenwoordigers met een warm en menselijk hart hierbij betrokken.
 • De richting waarheen nu door de overheid gestuurd wordt, is totalitarisme (een politiek systeem waarbij de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan het staatsidee en de politiek de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordringt. Algehele staatscontrole dus). Een samenlevingsvorm waarin de menselijke waardigheid en de grondrechten ondergeschikt gemaakt worden aan de vermeende overheidswaarheid over breed maatschappelijke onderwerpen, zoals gezondheid en klimaat. Het stuur voor deze richting is het creëren van angst. Zien dat er geen enkele reden tot angst is, is stap één in het beëindigen van deze onmenselijke weg. Stap twee is het niet langer erkennen van de macht van de overheid. Zoals Thomas Jefferson al zei: “als een wet onjuist is, heeft élk mens het recht én de plicht deze wet niet te gehoorzamen”.
 • Elk mens is op de eerste plaats een individu met recht op zelfbeschikking en keuzevrijheid. Daarna volgt op ruime afstand het gegeven dat je onderdaan bent van een staat of overheid.

Tot slot

Écht leven is niet het als een zombie of slaaf achter de waanzin van een overheid aanlopen, maar je gedragen als zelfstandig denkend én voelend menselijk wezen dat op zoek gaat naar alle informatie. Op basis daarvan neem je besluiten. Met verstand, hart én ziel. Dit is in je eigen belang, het belang van je naasten, het belang van de samenleving en in het belang van élk mens dat na je komt.

Disclaimer

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.