Uitnodiging

Uitnodiging

Aan elke volksvertegenwoordiger:

 • ……die een partij vertegenwoordigt met iets CHRISTELIJKS in de naam of missie en doelstellingen. Onderzoek eens diepgaand of het handelen van die partij nog wel in overeenstemming is met de Christelijke en menselijke normen, waarden en uitgangspunten. Het zou zomaar kunnen zijn dat jouw partij precies het tegenovergestelde aan het doen is. De samenleving polariseren en mensen tegen elkaar opzetten waardoor de menselijkheid uit de samenleving aan het verdwijnen is en al voor een groot deel verdwenen is. Wat is daar Christelijk aan?
 • ……die een partij vertegenwoordigt met iets DEMOCRATISCH in de naam of missie en doelstellingen. Verzamel de moed eens diepgaand te onderzoeken hoe democratisch jouw partij nog handelt. En dan niet alleen de democratie gezien vanuit het aantal stemmen en aantal vertegenwoordigers van jouw partij. Waarbij ik de vraag durf te stellen dat het maar zeer de vraag is of de verkiezingen en het hele proces daaromheen juist en transparant verlopen zijn.
  Kijk vooral eens samenleving breed naar het begrip democratie. Een democratie is immers een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Hoeveel inbreng krijgt het volk? Hoeveel ruimte wordt geboden aan grote groepen andersdenkenden binnen het volk, om hun mening kenbaar te maken? Legitiem betekent ook dat wet- en regelgeving aanvaardbaar hoort te zijn. Hoe aanvaardbaar zijn alle buitenproportionele en samenleving ontwrichtende maatregelen? Hoe aanvaardbaar zijn de gevolgen van de wet- en regelgeving? Gevolgen op het gebied van de economie, het sociaal welbevinden, eenzaamheid, mogelijkheden voor menselijke ontwikkeling, wanhoop, bijwerkingen en zelfs overlijden ná een vaccin? Is het verspreiden van desinformatie door de overheid, het toepassen van censuur en het verbieden, verstoren of onmogelijk maken van grondwettelijk toegestane demonstraties democratisch? Doet dat recht aan ‘de wil van het volk’? Hoeveel ruimte wordt gegeven aan argumenten die van invloed (kunnen) zijn op ‘het standpunt’ van jouw partij? Worden die motieven en overwegingen écht gehoord, gezien en doorgrond? Worden zij gewogen en mogen ze een rol spelen bij de besluitvorming? Of worden ze zonder meer aan de kant geschoven? Als niet ter zake doende? Het zou namelijk kunnen zijn dat die andere standpunten al dan niet geheel de waarheid zijn. Daarom zwaarwegend zijn en wel degelijk een rol horen te spelen in de besluitvorming.
  Het kan toch niet zo zijn dat jij als volksvertegenwoordiger niet ziet dat de échte en zuivere democratie binnen onze maatschappij aan het verdwijnen is? Of al verdwenen is? Of is democratie verworden tot – zoals een wethouder die ik kende ooit zei –  “het is slechts een kwestie van stemmen/koppen tellen”?
 • ……die een partij vertegenwoordigt met iets met VRIJHEID in de naam of missie en doelstellingen. Durf  de ruimte en vrijheid op te eisen eens diepgaand te onderzoeken welke bijdrage jouw partij nog levert aan vrijheid. Vrijheid betekent dat mensen de mogelijkheid krijgen om naar eigen wil te handelen. Het betekent dat mensen en groepen individuen de ruimte en mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan het economische, sociale en menselijk verkeer in de maatschappij. Dit zonder mensen buiten te sluiten, te discrimineren of onverantwoorde, waanzinnige en soms zelfs misdadige voorwaarden aan deelname aan de maatschappij te stellen. Vrijheid omvat ook dat iedere inwoner van het land de ruimte krijgt zijn mening te verkondigen. En dat het verkondigen van die mening niet aan voorwaarden of vergunningen gebonden is. Dat er juist ruimte geboden wordt die meningen te ventileren. Dat die meningsuiting gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. En dat deze meningen niet als desinformatie of belachelijk afgedaan worden, of de mensen die deze meningen verkondigen niet gedemoniseerd worden door ze als onvolwassen, ultra rechts of extreem links, asociaal of crimineel weg te zetten. Keer terug naar het leveren van een politieke bijdrage aan díe vrijheid. Steek geen energie – zoals de besluitvormers nu doen – in het beperken van vrijheid.
 • ……die de MOED heeft niet alleen op basis van zijn/haar verstand te werken, maar ook het geweten en de ziel een grote rol laat spelen, eens objectief – dus zonder de immense partijdruk waaronder je gebukt gaat – te kijken naar wat er nu écht in de samenleving gaande is. Wat doet een politieke partij in de praktijk en durf dat op de uitgangspunten van die partij te leggen.
  Hoe integer gaan bestuurders en besluitvormers (nog) te werk? Integriteit is immers de persoonlijke eigenschap waarover elk mens beschikt (maar helaas niet altijd toepast), die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is. Liegen en bedriegen valt daar dus niet onder. Niet omkoopbaar zijn valt daar wél onder. Waarbij omkoopbaar zijn niet alleen gaat over geld, maar zeker ook over (toekomstige) gunsten, zoals functies of carrière vooruitzichten. Of dreigen met bekendmaken van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Een mogelijk vorm van chantage dus. Elk mens beschikt in wezen over een intrinsieke betrouwbaarheid, op basis waarvan iemand zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. En er geen verborgen agenda is. Er wordt geen empathie of emotie geveinsd.
  Kijk eens naar de leiders van jouw partij. Kijk eens naar jezelf. Hoe integer handelen de leiders en jij? Hoe betrouwbaar zijn de leiders en hoe betrouwbaar ben jij?

Beste volksvertegenwoordiger van welke partij dan ook: weeg bovenstaande af en besluit of je nog langer deel uit wilt maken van jouw partij. De partij waarvan jij ooit lid werd en die jij ging vertegenwoordigen op basis van hun naam, doel of missie. Mochten je geweten en je ziel zeggen dat het tijd wordt eens écht voor jouw missie en doel te gaan, stem dan anders dan de partijleiding voorschrijft. Dat recht heb je. Wat mij betreft heb je zelfs de plicht daartoe. De plicht om zelfstandig ná afweging van alle inhoudelijke argumenten en ethische aspecten een besluit te nemen. Dat kan, maar hoeft niet te stroken met de partijlijn. Zeker als de partijlijn niet (meer) strookt met de partij-uitgangspunten. Als dat lastig of onmogelijk gemaakt wordt, stap dan uit de partij en ga verder als onafhankelijke volksvertegenwoordiger. Start dan met het vertegenwoordigen van het GEHELE volk en niet slechts het vertegenwoordigen van de standpunten van jouw partijkader, die wellicht een heel ander doel hebben dan het dienen van de inwoners van Nederland.

Elke onafhankelijke volksvertegenwoordiger nodig ik uit te stoppen met het strijden met elkaar, maar de handen inéén te slaan en te doen waartoe een volksvertegenwoordiger geroepen is en dat is het land en de inwoners daarvan een mooie, vredige en élk mens dienende samenleving bieden.

Ambtenaren, adviseurs, uitvoerders en handhavers

Een uitnodiging aan iedereen die bij de voorbereiding, vastlegging, uitvoering en handhaving van alle wet- en regelgeving betrokken is. Uit persoonlijke (in eerste instantie pijnlijke, maar daarna bevrijdende) ervaring weet ik dat je als overheidsdienaar vast kunt komen te zitten tussen dat wat politici of besluitvormers willen en dat wat juist, ethisch en menselijk is. In mijn meer dan 30 jarige ervaring binnen politieke omgevingen, heb ik helaas vaak gezien dat ambtenaren in een spagaat terecht komen. Adviseer ik als ambtenaar wat juist en ethisch is, of richt ik mijn adviezen op een doel dat besluitvormers willen bereiken? Het komt regelmatig voor dat voor het laatste gekozen wordt, waarbij de te bereiken doelen lang niet altijd in het belang zijn ‘het volk’. Eigen gewin, macht, status en anderen dwars zitten, zijn vaak veel voorkomende (onbewuste?) motieven. Kiezen voor wat juist en kloppend is, en dus niet in het straatje van de besluitvormer adviseren, kan ten koste gaan van de kijk op jouw werk en jouw werkvreugde. Het zal niet de eerste keer zijn dat door volledig juist, maar niet gewenst adviseren, de verhoudingen binnen een organisatie zodanig op scherp komen te staan, dat verder functioneren onmogelijk gemaakt wordt. Slechte beoordelingen of dreigen daarmee. Pesten door leidinggevenden en collega’s, demoniseren, roddelen en alleen nog de vervelende karweitjes op je bord krijgen en zelfs ontslag zijn helaas regelmatig voorkomende casussen. Ook in mijn rol als vertrouwenspersoon binnen organisaties, heb ik hier vaak mee te maken gehad.
Maar hoe lastig een situatie ook is: je hebt altijd een keuze. Kies je voor een ethische en juiste invulling van je rol of kies je voor de weg van de minste weerstand en ga je mee in onjuist, maar wél gewenst gedrag. Een duivels dilemma.

Daarnaast speelt ook integriteit een rol. Veel ambtenaren hebben gezworen of beloofd dat zij vermoedens van misstanden zullen melden. En zijn daar in een aantal gevallen zelfs toe verplicht. Helaas, het melden van vermoedens van misstanden is een zware klus. Je wordt dan ‘Klokkenluider’ en al snel gezien als verrader, wantrouwig type of iemand die gewoon dwars wil liggen. Dat maakt dat veel vermoedens dan ook niet gemeld worden. Met als gevolg dat de misstanden blijven bestaan en vaker nog groter worden. Het onjuiste gedrag krijgt steeds meer ruimte en vrij spel. Temeer ook omdat mensen elkaar vaak volledig indekken en als een blok dwars voor, tegen of over de melder heen gaan. Het is dus verschrikkelijk lastig een melding te doen. Vaak speelt het feit dat de melder ook een (klein) aandeel had in het ontstaan van een misstand een belemmering om te melden.

Maar melden kan wél. En ja, het geeft met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een hoop gedoe. Maar de vermoedens niet melden geeft gegarandeerd veel meer gedoe. Inhoudelijk, qua functioneren en je werkvreugde, maar zeker op het gebied van je ziel, je geweten en zuiver in het leven staan. Wil je wel (blijven) werken in een organisatie waar onjuist en onethisch handelen niet bestraft, maar zelfs beloond wordt?

Ik nodig dan ook iedere ambtenaar, adviseur, uitvoerder en handhaver uit eens goed naar je geweten en je ziel te luisteren en de moeD te verzamelen vermoedens van misstanden te melden. Richt je tot een vertrouwenspersoon en ga aan de slag. Als je op dit gebied menselijke ondersteuning wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

De pers

Tot slot nodig ik de pers uit hun oorspronkelijke rol terug te pakken. De rol van de pers is NIET slechts het verkondigen en verdedigen van de standpunten van de overheid. De rol is kritisch zijn ten opzichte van alles en iedereen. Ook (of zeker) ten opzichte van de overheid dus. Einstein zei al:
Blind belief

Blijf kritisch op de houding en het gedrag van die overheid. Wordt er integer en eerlijk gewerkt? Wordt alle informatie ruimschoots gedeeld? Wordt er desinformatie verspreid? Wordt er gemanipuleerd? Gedemoniseerd? Gelogen? Bedrogen? Informatie achter gehouden? Gegoocheld met cijfers? Worden bevoegdheden terecht (voor hun oorspronkelijke doel) gebruikt? Of is er mogelijk sprake van detournement du pouvoir (misbruik van bevoegdheden)?
Geef daarnaast ook iedereen die het niet eens is met de overheid, de ruimte hun standpunten en inzichten te delen en kenbaar te maken. Met vanzelfsprekend ook een kritische houding naar díe meningen en standpunten. Omdat  er natuurlijk ook binnen de andersdenkenden niet integere en niet op samenwerking en écht samenleven gerichte mensen actief zijn.
Samengevat beste persmensen: word weer onafhankelijk, betrouwbaar én integer!! Mij lijkt dat daar op dit moment vergaande zelfreflectie voor noodzakelijk is. Dat is moeilijk en niet leuk. Echter wel dé basis voor de omslag die m.i. gemaakt dient te worden.

Tot slot

Indien zowel volksvertegenwoordigers, ambtenaren, adviseurs, uitvoerders, handhavers als de pers deze uitnodigingen naast zich neerleggen en op eenzelfde weg doorgaan, zie ik het erg somber in voor Nederland, de inwoners daarvan, maar zeker ook voor die volksvertegenwoordigers, de politiek als totaliteit, de pers en iedereen die daarbinnen werkzaam is.

Lever alsjeblieft een bijdrage aan het verdrijven van de duisternis en bied ruimte aan het licht……

Onweer

Beste mensen, er is een spreekwoord dat zegt: “al ben je nog zo ver gevorderd op de verkeerde weg: keer om!”

Ik nodig jullie daartoe van harte uit.

Keer om

Disclaimer

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.