Inleiding

Om te beginnen: ik ben geen lid van een politieke partij. Ik ben dan ook niet vóór de ene of tégen een andere partij. Partijpolitiek is in mijn ogen namelijk altijd onjuist. Dit omdat één van de uitgangspunten van de vitamine HBS, die de basis voor mijn leven én mijn werk vormt, is dat elke manier van het scheiden van mensen, onjuist is. En dat is wat politieke partijen inmiddels doen. Mensen scheiden. Door hun politieke standpunten, maar ook door verdeeldheid in de samenleving te zaaien, te polariseren en te demoniseren.

Wellicht zijn er lezers, die vinden dat ik ook een bijdrage lever aan de scheiding. Dat zou ik jammer vinden, maar ik kan en wil dat niet voorkomen. Mijn bijdragen zijn nooit gericht op scheiding, maar op het benoemen van de realiteit en het delen van mijn kijk op dat wat gaande is. Dat geldt niet alleen voor mijn teksten over hét virus, maar altijd. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat iemand mijn waarheid volledig onderschrijft. Dat hoeft en kan wellicht niet eens. Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen, maar deze ook niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken te beschouwen, doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die kijk bewust in het leven te gaan staan. Daarvoor is het echter wel nodig dat alle informatie beschikbaar is. En helaas schort het daar op dit moment rondom Corona ernstig aan.

In deze inspiratie komen niet alle politieke partijen aan de orde. Niet omdat de niet genoemde partijen geen verantwoordelijkheid hebben voor de ontstane situatie. Zij zijn wel degelijk vet medeverantwoordelijk, omdat de meeste volksvertegenwoordigers zich gewoonweg als stemvee gedragen hebben en dat nog steeds doen. Ik benoem de op dit moment meest in het ogen springende partijen. Ook om deze inspiratie niet te lang te maken 😉

D66: Democraten 66

De D staat van oorsprong voor Democraten.

Sigrid Kaag en Jan Paternotte hebben al vaker laten zien wat zij onder democratie en democratisch handelen verstaan. Vera Bergkamp heeft als voorzitter van de Tweede Kamer daaraan inmiddels ook nadrukkelijk haar steentje aan bijgedragen. In haar gedrag toont zij aan openlijk geen waarde te hechten aan democratie. Zij laat een open debat niet toe, is zeer partijdig en laat daarmee duidelijk zien dat zij weinig kaas gegeten heeft voorzitterschap. Een schande voor dat vak, voor de politiek en de geloofwaardigheid van politici, de volksvertegenwoordigers en de democratie.

Wanneer gaan de échte D66 leden dit zien en grijpen zij in?

De huidige ‘leidende’ generatie D66’ers w.o. Kaag, Paternotte, Bergkamp (waar is Netten overigens??) en veel meer op macht beluste figuren, hebben die D inmiddels een andere betekenis geven: Demonen, Duivels, Demoniseren, Dwang, Druk, Dubieus, Dictatoriaal….en wellicht zelfs Dwaas.

VVD: Volkspartij Voor Vrijheid en Democratie

Kijkend naar het optreden van de grote leider Mark Rutte, kan m.i. niets anders geconcludeerd worden dat de naam van deze partij niet meer bij het handelen past. Mark wordt zonder welke openbare tegenspraak dan ook gevolgd door iedereen, die namens de VVD bestuurlijk bezig is. Die dus voor het volk bezig is. Volkspartij?? Wie is dan het volk??

Vrijheid……….misschien eens even kijken naar de maatregelen rondom het killervirus Corona. Voor de D geldt zo’n beetje hetzelfde als bij D’66.

CDA: Christen Democratisch Appèl

Christen staat voor mij voor menselijk(heid). Samenwerking, leven en laten leven, liefde en respect voor alles wat leeft. Ik kan deze basisuitgangspunten al lang niet meer in de woorden en daden van deze partij terugvinden.

Democratisch………..zie tekst bij D66.

Appèl betekent dat er beroep op mensen wordt gedaan om je in te zetten voor de maatschappij. Deze partij roept mensen niet langer op zich in te zetten voor de maatschappij. Zij vragen onder zielloze leiding van de heren De Jonge en Hoekstra de inwoners een bijdrage te leveren aan de afbraak van de samenleving en zij sturen aan op verdeel en heers. Op polarisatie en niet-christelijk handelen. Mensen die de wijsheid van deze partij niet volgen, worden gedemoniseerd, gedehumaniseerd en er wordt sneaky opgeroepen tot buitensluiting van deze zeer grote aantallen mensen. Hoe Christelijk………

Ongeloofwaardig en onbetrouwbaar

Voor mij is het zo dat al deze partijen (zeker de ‘leiders’ ervan) hun mond vol hebben over de waarden van hun eigen partij. Te pas en zeker te onpas, blaten ze over de uitgangspunten van hun partij en hoe goed zij bezig zijn daar vorm en inhoud aan te geven.

Helaas….in het hele leven, dus ook in de politiek, is het zo dat het niet gaat om wat je zegt, maar om wat je doet. Als je niet doet wat je zelf verkondigd en anderen daar wel toe oproept, zelfs toe dwingt, maak je jezelf ongeloofwaardig, onbetrouwbaar en word je dus niet meer serieus genomen. Allerlei maatregelen invoeren, je er zelf niet aan houden of jezelf uitzonderen, is dodelijk voor het draagvlak voor de maatregel en voor jezelf.  Het uitgangspunt ‘practice what you preach’ is totaal verdwenen.

Als er dan ook nog geen enkel steekhoudend argument onder een maatregel zit, kun je uittekenen wat er gaat gebeuren. En dat is wat gaande is. De politici proberen dit tij te keren door de aandacht op allerlei manieren af te leiden. Wat voorbeelden. Bevoegdheden misbruiken en inzetten voor een ander doel dan waarvoor ze verkregen zijn. Wet en regelgeving omzeilen. Structureel de formatie stagneren, zodat het kabinet demissionair kan blijven en voort kan gaan op de ingeslagen weg. Evenementen waar het Koninklijk Huis bij betrokken is niet als evenement zien en daar andere regels voor laten gelden dan voor festivals e.d. Rondom de F1 in Zandvoort is het overigens wel opvallend dat die gewoonweg door kon gaan terwijl een markt(je) in dezelfde plaats verboden werd. Discussie veroorzaken over het moment van daadwerkelijk stoppen van een afgetreden Minister. De tactiek van verdeel en heers toepassen. Slechts gedeeltelijk juiste informatie (desinformatie dus) verspreiden. De lijst is eindeloos.

Plitics

Voor het afleiden van dat wat werkelijk gaande is, wordt alles en iedereen ingezet: deskundigen, BN’ers, juristen, en niet te vergeten MSM en social media. Het trieste is dat deze mensen zich hiervoor lenen. Voor mij onbegrijpelijk.

Waar zijn zij gebleven?

Waar zijn aanhangers van de oorspronkelijke en échte democratische uitgangspunten van hun eigen partij gebleven? Wat maakt dat de ‘coryfeeën’ niet ingrijpen? Voor mij onbegrijpelijk dat VVD’ers,
CDA’ers én D66’ers dit laten gebeuren.

Zien zij niet dat ook hún gedachtegoed verkwanseld wordt door zielloze ‘leiders’ die gestopt zijn met het dienen van de samenleving? Dat die figuren weigeren te zien wat in de samenleving gaande is? Dat zij gebruik maken van alles wat niet democratisch is? Dat zij op basis van hun misdadige arrogantie hun machtspositie willen behouden? Dat die dames en heren een heel ander plan hebben? Zijn de partijleden écht ziende blind?

ziende blind

Wat dan?

Voor mij is er maar één oplossing.

Weg met het polariserende en scheidende partijgedoe. Zet écht deskundige mensen met een hart voor mens én samenleving aan het roer. Mensen die ook bereid zijn zich aan wet- en regelgeving te houden en deze niet op allerlei sneaky manieren proberen te omzeilen of anders interpreteren. Mensen die verantwoording afleggen en écht verantwoordelijkheid nemen als vanzelfsprekend onderdeel van hun functioneren zien. Geef hen de tijd en de ruimte de rommel die het huidige bestuur veroorzaakt heeft op te ruimen, de polarisatie in de samenleving beëindigen en daarna de samenleving weer in balans brengen en houden.

En stop direct met de baantjes-carrousel die draait voor vastgelopen politici. Kijk bij het werven en plaatsen van mensen naar wat ze kunnen, niet of zij een politieke carrière achter de rug hebben. Want oud politici vervullen na hun politieke carrière vaak een dubieuze rol in de maatschappij.

Zomaar twee voorbeelden: Agnes Kant (vml. SP) binnen het Lareb en Femke Halsema (vml. Groen Links) als burgermoeder van Amsterdam. Het zou zo maar kunnen zijn dat het gedrag van oud politici in hun nieuwe baan en het feit dat ze ‘die mooie baan gekregen hebben’ een verband hebben. Wellicht een zgn. win-win situatie. Vanuit regeringsoogpunt: de lastposten zijn uit Den Haag verdwenen. En de oud politicus is onder de pannen, heeft een mooie baan. Met daartussen wellicht een oude Latijnse uitdrukking: Quid pro quo. Voor wat, hoort wat.